การตั้งธาตุ

การตั้งธาตุ
                                                            
นะโมโอมนมัสการ ยกกรชุลีกราบไหว้วันทา บรมครูอาจารย์ใหญ่องค์สำเร็จลุน ผู้เป็นบุพพาจารย์ ยัมหัง ครูอาจาริยัง ปาทัง วันทิตะวา กะตัญชุลิง ฯ

ขึ้นต้นทางพุทธศาสตร์ และพระธรรมดวงแก้ว ๗ แล
           สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจักขออาราธนาเอาด้วงแก้วเจ็ด คือ พระอุปจารสมาธิ และพระอุปัญณาสมาธิทั้งเก้าประการ สิบกับดวงแก้วทั้งสิบอันบังเกิดแต่พระพุทธเจ้า แต่พระธรรมเจ้า แต่พระปัจเจกโพธิ์เจ้า และอรหันตาเจ้า ขอให้ดวงแก้วทั้งเจ็ด จงเสด็จมาอยู่ในขันธ์ทั้งห้าแห่งผู้ข้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญฯ
แก้วมณีโชติพระยาจักรรักษาไว้ในป่าหิมพานต์
แก้วมณีจินดาอยู่หัวใจพระยาเทวดารักษาไว้ที่สูง
แก้ววัชชิระเพชระพระยานันทารักษาไว้ในถ้ำท่งเตง
แก้ววิเชียรพระยาพร้อมรักษาไว้ที่สูงกว่ากงแก้ว พระยาอินทารักษาไว้ในตาวติงสา
แก้วมณีสิบประการพระยาจงรักษาไว้ ในป่าพิมหานต์อยู่สะดือ
แก้วมณีจินดาสองพระยา เทวดารักษาไว้ในที่สูงอยู่หัวใจ
แก้ววัชชิระเพชระสามประการ พระยานาครักษาไว้ในถ้ำท่งเตงอยู่คอ
แก้ววิเชียรสี่พระยาพรหมรักษาไว้ในที่สูงอยู่ง่อน
กงจักรแก้วห้าพระยาอินทารักษาไว้ในตาวติงสาอยู่ปาก
แก้วไพฑูรย์หกพระยานาครักษาไว้ในเมืองนาคอยู่หัวทั้งสอง
มะ อะ อุ นะ อุ อะ นะ มะ แก้วมณีโชติอยู่หน้า แก้วไพฑูรย์อยู่อก อุ มะ นะ อะ นะ มะ อะ อุ แก้วปัทธรรมราชอยู่หน้า แก้ววิเชียรอยู่หลัง

อุณะโรปะบีสัฐถา เว
            สิทธิการิยะอาจารย์เจ้า ท่านยกมาจากพรหมวิหาร ให้เป็นทานแก่กุลบุตรทั้งปวง แก้วสิบหกยกเอาสี่ตัวพระเจ้าอยู่หัวตัวเดียวอย่าละ บุคคลผู้ใดแก้ได้จักได้พระนิพพานอย่างแท้จริงแล
นะ อุ นะ อะ นะ มะ                 บทนี้แก้วมณีโชติแล
มะ อะ มะ อุ มะ นะ                 บทนี้แก้วไพฑูรย์แล
อะ มะ อะ นะ อะ อุ                 บทนี้แก้วปัทธรรมราชแล
อุ มะ อุ นะ อุ อะ                    บทนี้แก้ววิเชียรแล
อะ มะ อะ นะ อะ อุ                 นะ อุ นะ อะ นะ มะ
            เมื่อเขาจะจับเราให้เอาสองบทนี้เข้าในตัวเราจับไม่ได้เลยแก้วทั้งสองลูก นี้จักรักษา อุคือพี่ อะคือตัวเรา นะคือพ่อ มะคือแม่แล
อะ นะ อะ มะ อะ อุ                 บทนี้เสกเป่าตัวกันได้สารพัดแล
นะ อะ นะ อุ นะ มะ     อุ นะ อุ มะ อุ อะ
สองบทนี้ภาวนา เจ็ดจบมักจักได้อันใดได้ดังใจมักแล

นะ อุ นะ อะ นะ มะ                 บทนี้ภาวนาเวลาจะไปทางน้ำแล
มะ อะ มะ อุ มะ นะ                 บทนี้ภาวนากันผีแล
อะ นะ อะ มะ อะ อุ                 บทนี้เสกด้ายมงคลกันไฟแล
อะ นะ มะ อะ อุ           อุ นะ อุ มะ อุ อะ          นะ อุ นะ อะ นะ       มะอุ อะ อุ นะ อุ มะ
สี่บทนี้ภาวนาเอาน้ำมากินได้ แลอยากได้อันใดภาวนาเอาได้ดังใจมักแล ถ้าจะทำการใดๆ หรือจะให้เป็นนกยาง ให้เสกด้วยอาโปธาตุร้อยเอ็ดคาบเป็นนกยางได้แล
ถ้าจะให้เป็นตั๊กแตน ให้เสกด้วยวาโยธาตุเป็นแล
            อาจารย์กล่าวไว้ว่าเส้นผมบังภูเขาให้แปลเอาไปให้ได้ถ้าบ่ได้ บ่พ้นทุกข์แลท่านเอย
อะ มะ นะ อุ ธาตุน้ำ
มะ นะ อะ อุ ธาตุไฟ
อะ นะ มะ อุ ธาตุดิน
มะ นะ อุ อะ ธาตุลม
อุ นะ อะ นะ มะ นะ
อะ อุ มะ อุ นะ อุ
นะ มะ อะ มะ อุ มะ
มะ อะ อุ อะ นะ อะ      สี่บทนี้ให้เอาเข้าทั้งสี่บทแล
นะ อุ นะ อะ นะ มะ
มะ นะ มะ อะ มะ อุ
อะ มะ อะ อุ อะ นะ
อุ อะ อุ มะ อุ นะ          สี่บทนี้ให้เอาเข้าทั้งสี่บทแล
๑. มะ นะ อะ นะ อุ นะ อะนุนะมะมะอุนะฯ บทนี้ให้บริกรรมให้เป็นคนหนุ่ม
๒. นะ อะ อุ อะ มะ อะ อุอะมะนะนะอะอุ ฯ บทนี้บริกรรมให้เป็นคนแก่
๓. อะ มะ อุ มะ นะ มะ นะมะอะอุนะมะอะอุ ? บทนี้บริกรรมให้เป็นตัวเล็กแล
๔. นะ อะ อุ อะ มะ อะ มะ นะอุอะนะอะอุ  บทนี้บริกรรมให้ตัวใหญ่แล
๕. นะ มะ นะ อะ นะ อุ อะอุนะมะอะอุ  บทนี้บริกรรมให้ตัวเป็นดีแล
๖. อุ นะ มะ อุ อะ อุอะมะนะนะมะอะอุอะอุนะ  บทนี้บริกรรมอึดใจคนไม่เห็น
๗. อะ นะ อะ อุ อะ มะ นะ มะอะอุมะอะอุ  บทนี้บริกรรมให้ฝนตก
๘. มะ นะ มะ อะ มะ อุ มะนะอุอะนะมะอะอุ  บทนี้บริกรรมหายตัว
๙. มะ นะ อุ  อะ  นะ  มะ อะ อุ มะ นะ อุ อะ  บทนี้บริกรรมให้ฝนตก
อะ อุ นะ มะ อะ นะ มะ อะ อะ มะ อุ นะ ธาตุลมไฟอาจารย์เจ้าให้พิจารณาเอา ใครไม่ได้ก็ได้แต่เป็นลมเสียเปล่าแล
นะมะพะทะ   น้ำทำน้ำมนต์                มะพะทะนะ    ดินทำอยู่ยง
พะทะนะมะ  ไฟทำทวนไฟ               ทะนะมะพะ    ลมทำความ
นะมะอะอุนะมะพะทะจะพะกะสะโสสะอะนิ    ธาตุน้ำ
มะนะอุอะมะนะทะพะกะสะจะพะกะสะโสนิอะ   ธาตุดิน
อะอุนะมะพะทะนะมะ กะสะจะพะอะนิโสสะ   ธาตุไฟ
อุนะมะอะทะพะมะนะสะจะพะกะนิอะสะโส   ธาตุลม
สิทธิการิยะจะกระทำการใดๆ ให้รู้จักธาตุสี่จึงประเสริฐแล นะคือธาตุน้ำ มะคือธาตุดิน พะคือธาตุไฟ ทะคือธาตุลม
ถ้าจะกระทำการใดๆ ก็ดี ถ้าวันอาทิตย์ วันจันทร์ ธาตุดินให้ทำที่ดิน วันพุธ วันพฤหัสบดีธาตุน้ำให้อยู่ที่น้ำ วันศุกร์ธาตุไฟให้ทำที่ป่าช้า วันเสาร์ธาตุลมให้ทำที่พระเจ้านิพพานพระวัสสาแล วันอาทิตย์ให้ทำเมื่อตะวันเที่ยง วันจันทร์ให้ทำเวลาเช้ามืด วันอังคารให้ทำเวลากลางคืน วันพุธให้ทำเวลาตอนนอนหลับ วันพฤหัสบดีให้ทำเวลาเย็น วันศุกร์ให้ทำเวลาไก่ขัน วันเสาร์ให้ทำเวลาวันเที่ยงแล
อุปเทสหัวใจพระกรณี
สิทธิการิยะ อุปเทสหัวใจพระกรณี หรือธาตุพระกรณี
ถ้าจะให้เป็นล่องหน ให้เอาวาโยธาตุถ้าจะให้เป็นจังงังให้เอาปัฐวีธาตุ
ถ้าจะให้เป็นนกยากให้เอาข้าวสารมา แล้วเสกด้วยวาโยธาตุสิบเจ็ดคาบ
ถ้าจะให้เป็นงูเห่าให้เอาปลาช่อนมาหนึ่งตัว แล้วเสกด้วยวาโยธาตุสิบคาบปลุกเสกด้วยปัฐวีธาตุ แล้วใช้ได้ตามใจชอบเทอญ
ถ้าจะทำเป็นต่อ แตน ให้เอาใบมะขามหรือข้าวสารเสกด้วยวาโยธาตุสิบคาบเทอญ
ถ้าจะทำไม่ให้คนเห็นเราทั้งกลางวัน กลางคืน ให้เอาต้นหิ่งหายมาแกะเป็นพระคว่ำสูงหนึ่งข้อมือแล้วลงด้วยหัวใจพระกรณี จึงปลุกด้วยธาตุสี่ จนพระนั้นลุกขึ้นนั่งจึงจะใช้ได้ ให้เอาพระนั้นอมไปเถิดมิเห็นตัวเราเลย
ถ้าจะสะเดาะโซ่ตรวนขื่อคา ให้บ่ายหน้าไปทิศบูรพาเมื่อเที่ยงคืนจุดธูปถวายพระแล้ว ภาวนาด้วยธาตุสี่นี้ร้อยแปดคาบเป็นที่รักแล
ถ้าจะกันไฟมิให้ไหม้มาถึงบ้านเราให้เสกน้ำด้วยธาตุทั้งสี่ แล้วเอาพรหมที่บ้านเราไฟมิไหม้ได้แลถ้าจะไปทางใดให้ภาวนา ปัฐวีธาตุเถิด ไม่มีอันตรายเลย
ถ้าจะให้อำนาจแก่คนทั้งหลาย ให้เอาเขี้ยวเสือมาฝนด้วยน้ำหอม เสกด้วยวาโยธาตุสิบคาบ มีอำนาจมากแล
ถ้าจะเรียกปลาอยู่ในน้ำให้มาหาเรา ให้ภาวนาปัฐวีธาตุ อาโปธาตุสิบห้าคาบมาแล
ถ้าจะเรียกสัตว์ป่าให้มาหาเรา ให้ภาวนาปัฐวีธาตุอาโปธาตุร้อยแปดคาบมาแล
ถ้าจะสำแดงตัวให้เป็นภูเขา ให้ยืนตัวตรงภาวนาปัฐวีธาตุสิบหกคาบเทอญ
ถ้าจะเรียกน้ำให้ขุดหลุมลึกหนึ่งศอก ภาวนาด้วยอาโปธาตุสิบแปดคาบมีน้ำผุดขึ้นมาให้เรากินแลถ้าเราอดน้ำให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระฤๅษี พระอินทร์ พระพรหม เทวดา มาช่วยภาวนาคาถาพระกรณีด้วยธาตุสี่ จะสำเร็จความปรารถนาทุกประการแล
ถ้าจะบังเลื่อมให้เอากาฝากไม้ชุมแสง มาแกะเป็นรูปพระคว่ำ แล้วลงด้วยอักขระสี่นั้นแล้วปลุกด้วยธาตุสี่ จะพะนั้นลุกขึ้นนั่งเอาพระนั้นไปเทอญ ไม่มีอันตรายเลย
ถ้าจะบังเลื่อมให้เอาต้นหิ่งหายที่เกิดกองฟอนผีให้เอาวันอังคารวันเสาร์ มาทำเป็นลูกประคำร้อยแปดลูกแก้วลงอักขระตัวละลูกเสกด้วยคาถาพระกรณี นั้น ร้อยแปดคาบจะไปทางไหนให้เอาลูกประคำนั้นใส่หัวคนไม่เห็นเลย

ต่อไปเป็นบทอักขระแล
อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ กะ ขะ คะ ฆะ งะ จัส สะ ชัช ฌะ ญะ รัฐ ถะ ฑะ ฒะ ณะ ตะ ถะ ทะ ธะ นะ ปะ ผะ พะ ภะ พะ มะ ยะ ระ ละ วะ สะ ทะ ฬะ อัง
นะ มะ พะ ทะ นะฯ  บทนี้เป็นธาตุน้ำ ฯ
มะ พะ ทะ นะ มะฯ  บทนี้เป็นธาตุดิน ฯ
พะ ทะ นะ มะ พะฯ  บทนี้เป็นธาตุไฟ ฯ
ทะ นะ มะ พะ ทะฯ  บทนี้เป็นธาตุลม ฯ
จะ พะ กะ สะ              พะ กะ สะ จะ              กะ สะ จะ พะ              สะ จะ พะ กะ
สี่บทนี้ ธาตุไป  ปฏิโลม
จะ สะ กะ พะ              สะ กะ พะ จะ              กะ สะ จะ พะ              สะ จะ พะ กะ
สี่บทนี้ ธาตุมา  ปฏิโลม
นะสหัสสาสีสมาธิยามิ นะจิเจรุนิคัสสันติอาอัสสะโสสูรยังนิพพานัง ฯ บทนี้ขับธาตุแล ฯ
มะ ส หัส สา สีสมาธิยามิ มะจิเจรุนิ จะระติปัฐวีปัสสาโสหัตถะ ยังสีวัง ฯ บทนี้เรียกธาตุแล ฯ
พะสะหัสสาสีสมาธิยามิพะจิเจรุนิ สะทะนะเตโชเอกัชชานัง ปะระมังยัตวา ฯ บทนี้ปลูกธาตุแล ฯ
ทะสหัสสาสีสมาธิยามิ พะจิเจรุนิ สัมพุทธนังวาโยนิพพานัง พันธะปาณะกัง ฯ บทนี้ผูกธาตุแล ฯ
นะ มะ พะ ทะ น้ำคือบิดา รูปักขันโธ ฯ         มะ พะ ทะ นะ ดิน คือมารดาเวทนาขันโธ ฯ
พะ ทะ นะ มะ ไฟ คือ จิต สัญญากขันโธ ฯ     ทะ นะ มะ พะ ลมคือชีวิตสังขารักขันโธ ฯ
จึงตั้งเป็นธาตุสี่ได้แล ฯ
นะ มะ พะ ทะ อนุโลม ฯ          มะ พะ ทะ นะ ปฏิโลม ฯ
พะ ทะ นะ มะ กลืนจักร์ ฯ        ทะ นะ มะ พะ คลายจักร์ ฯ
นะ มะ พะ ทะ ฯ ดินหนุนน้ำมีลมเป็นที่สุด ทำให้เกิดฝนต่างๆ ฯ
มะ ทะ นะ พะ ฯ ลมหนุนดินมีไฟเป็นที่สุด ทำให้เหือดแห้งหายไป ฯ
พะ ทะ นะ มะ ฯ ลมหนุนไฟมีดินเป็นที่สุด ทำให้ฉิบหาย ฯ
ทะ พะ มะ นะ ฯ ไฟหนุนลมมีน้ำเป็นที่สุด ทำให้หาย ฯ
นะ พะ มะ ทะ ฯ ไฟหนุนน้ำมีลมเป็นที่สุดทำให้คงทน ฯ
มะ ทะ พะ นะ ฯ ลมหนุนดินมีน้ำเป็นที่สุด ทำให้แคล้วคลาด ฯ
พะ มะ นะ ทะ ฯ ดินหนุนไฟมีลมเป็นที่สุด ทำให้มาทันใจ ฯ
ทะ พะ มะ นะ ฯ ไฟหนุนลมมีน้ำเป็นที่สุด ทำให้เป็นทันใจ ฯ
พะ นะ ทะ มะ ฯ น้ำหนุนไฟมีดินเป็นที่สุด ทำให้เป็นจังงัง ฯ
ทะ มะ นะ พะ ฯ ดินหนุนลมมีไฟเป็นที่สุด ทำให้เป็นอ่อนหวาน ฯ
มะ นะ ทะ พะ ฯ น้ำหนุนดินมีไฟเป็นที่สุด ทำให้พ้นภัยต่างๆ ฯ
ทะ พะ มะ นะ ฯ ไฟหนุนลมมีน้ำเป็นที่สุด ทำให้กลับไป ฯ
พระคาถาเหล่านี้ถ้าจะทำอย่างใดให้แต่งขันธ์ห้า ขันธ์แปด เสียก่อนจึงจะถูก จึงจะศักดิ์สิทธิ์แล ฯมะ อะ อุ นะ มณีโชติ
อะ อุ นะ มะ ไพฑูรย์
อุ นะ มะ อะ ปัทธรรมราช
นะ มะ อุ อุ วิเชียร
มะ อะ อุ นะ อะ อุ นะ มะ อุ นะ มะ อะ นะ มะ อะ อุ อุ อะ มะ นะ นะ อุ อะ มะ มะ นะ อุ อะ อะ มะ นะ อุ อะ อุ มะ นะ อุ นะ อะ มะ นะ มะ อุ อะ มะ อุ นะ อะ อะ มะ อุ นะ อุ อะ นะ มะ นะ มะ อุ อะ มะ นะ อะ อุ   บทนี้เป็น ด้วยแก้วมณีโชติแก้ไพฑูรย์ แก้วปัทธรรมราช แก้ววิเชียรแล

ต่อไปเป็นธาตุสี่แล ฯ
มะ อะ อุ นะ มะ พะ ทะ นะ อะ อุ นะ มะ พะ ทะ นะ มะ อุ นะ มะ อะ ทะ นะ มะ พะ นะ มะ อะ อุ นะ มะ พะ ทะอัสสาสะปัสสานะนิสสาสะ
นะ มะ อะ อุ นะ อุ มะ อะ ฯ   บทนี้แก้วมณีโชติ ฯ
มะ อะ อุ นะ มะ นะ อะ อุ ฯ     บทนี้แก้วไพฑูรย์ ฯ
อะ อุ นะ มะ อะ มะ อุ นะ ฯ     บทนี้แก้วปัทธรรมราช ฯ
อุ นะ มะ อะ อุ อะ มะ นะ ฯ    บทนี้แก้ววิเชียรแล ฯ
นะ มะ อะ อุ ฯ นามนิ มะ อะ อุ นะ ฯ นามมิ อะ อุ นะ มะ ฯ นามมิ อุ นะ มะ อะ ฯ นามมิ
๑. มะ อะ อุ นะ นะ อุ อะ มะ อะ อุ นะ มะ อะ อุ มะ นะ นามมิ
๒. อะ อุ นะ มะ มะ นะ อุ อะ อุ นะ มะ อะ นะ อุ อะ มะ นามมิ
๓. อะ นะ มะ อะ อะ มะ นะ อุ มะ นะ อุ อะ มะ นะ อุ อะ นามมิ
๔.    นะ   มะ    อะ     อุ      อะ     อุ      นะ    มะ  อะ    มะ    นะ   อุ      อะ    มะ   นะ    อุ     นามมิ
๑. นะ มะ อะ อุ นะ นะ อุ อะ มะ นะ นะ อะ อุ มะ นะ
๒. มะ อะ อุ นะ มะ มะ นะ อุ อะ มะ มะ อุ นะ อะ มะ มะ อุ อะ นะ มะ
๓. อะ อุ นะ มะ อะ อะ มะ นะ อุ อะ อะ นะ มะ อุ อะ อะ นะ อุ มะ อะ
๔.  อะ    อะ  มะ   นะ   อุ     อุ     อะ    มะ   นะ  อุ     อุ     มะ   อะ   นะ  อุ     อุ     มะ   นะ อะ   อุ
มะ พะ ทะ นะ กะ สะ จะ พะ ฯ          นะ มะ พะ ทะ พะ กะ สะ จะ ฯ
พะ ทะ นะ มะ สะ จะ พะ กะ ฯ          ทะ นะ มะ พะ จะ พะ กะ สะ ฯ
นะ โม พุท ธา ยะ กาโรโหติจงมาบังเกิดเป็น นะ โม พุท ธา ยะ นะ โม พุท ธา ยะ (มะ) ปัฐวีกาโรโหติ มะพะทะนะมะ นะโมพุทธายะ ฯ บทนี้เรียกธาตุถ้าจะมาปลูกธาตุใดให้เรียกตามธาตุนั้นเทอญ ถ้าจะปลูกธาตุดิน ให้ขึ้นต้น มะ จะปลูกธาตุน้ำให้ขึ้นต้นด้วย นะ จะปลูกธาตุไฟให้ขึ้น พะ ธาตุลมให้ขึ้น ทะ จะปลูกธาตุใดให้ว่าตามข้างต้นนั้น เทอญ ฯ
นะ มะ อะ อุ                 นะ มะ พะ ทะ                    ทะ พะ มะ นะ                   มะ พะ ทะ นะ
พะ มะ นะ ทะ               นะโมพุทธายยะ ฯ
มะ อะ อุ นะ                 มะ พะ ทะ นะ                     นะ ทะ มะ พะ                  พะ ทะ นะ มะ
ทะ พะ มะ นะ               นะโมพุทธายยะ ฯ
อะ อุ นะ มะ                 พะ ทะ นะ มะ                   มะ นะ ทะ พะ                  ทะ นะ มะ พะ
นะ ทะ พะ มะ              นะโมพุทธายะ ฯ
อุ นะ มะ อะ                 ทะ นะ มะ พะ                   พะ มะ นะ ทะ                  นะ มะ พะ ทะ
มะ นะ ทะ พะ              นะโมพุทธายะ ฯ
นะโมพุทธายะฯ มะปัฐวีจะเทวา จงให้มาสอนข้าพเจ้าตะถาคะมุง ถ้าข้าพเจ้าทำธาตุสิ่งใดๆ ขอให้ได้ดังใจมักนั้นเทอญ ฯ
นะโมพุทธายะพะเตโชจะเทวา จงให้มาสอนข้าพเจ้าตะถาคะมุง ถ้าข้าพเจ้าทำธาตุสิ่งใดๆ ขอให้ได้ดังใจมักนั้นเทอญฯ
นะโมพุทธายะ (ยะ) อากาสะเทวาจงมาสอน ข้าพเจ้าตะถาคะมุง ถ้าข้าพเจ้าทำธาตุสิ่งใดๆ ขอให้ได้ดังใจมกนั้นเทอญ ฯ
นะ มะ อะ อุ                 นะ มะ พะ ทะ จะ สะ กะ พะ              ทะ พะ มะ นะ กะ สะ จะ พะ
มะ พะ ทะ นะ สะ กะ พะ จะ พะ มะ นะ ทะ พะ จะ สะ กะ นะโมพุทธายะ
มะ อะ อุ นะ                 มะ พะ ทะ นะ สะ จะ กะ พะ              นะ ทะ พะ มะ กะ พะ จะ สะ
พะ ทะ นะ มะ สะ จะ พะ กะ ทะ พะ มะ นะ จะ สะ กะ พะ นะโมพุทธายะ
อะ อุ นะ มะ                 พะ ทะ นะ มะ สะ จะ กะ พะ              มะ นะ ทะ พะ กะ พะ จะ สะ
นะ ทะ พะ มะ จะ พะ กะ สะ มะ นะ ทะ พะ พะ จะ สะ กะ นะโมพุทธายะ
อุ นะ มะ อะ                 ทะ นะ มะ พะ จะ พะ กะ สะ              พะ มะ นะ ทะ สะ กะ พะ จะ
นะ มะ พะ ทะ ทะ กะ สะ จะ มะ นะ ทะ พะ กะ พะ จะ สะ นะโมพุทธายะ
มะ มะ อุ นะ                นะ อุ อะ มะ                 อะ อุ นะ มะ     อุ อะ มะ นะ
นะ มะ อะ อุ                 นะโมพุทธายะ ฯ
บทนี้ชื่อว่า แก้วมณีโชติ จะรักษาคน ให้นั่งสมาธิภาวนาสามทีหรือเจ็ดที แล้วเป่า แต่หัวลงไปถึงตีนเทอญ
อะ อุ นะ มะ                 อะ มะ นะ อุ                 นะ มะ อะ อุ     นะ มะ อะ อุ
มะ นะ อุ อะ                 อะ อุ มะ นะ อะ           นะโมพุทธายะ ฯ
บทนี้ชื่อว่าแก้วไพฑูรย์ จะรักษาคน ให้นั่งสมาธิ สวดยี่สิบเอ็ดที เป่าแต่หน้าอกลงไปถึงตีนเทอญ
นะ มะ อะ อุ                 อุ อะ มะ นะ                 มะ อะ อุ นะ     อะ มะ นะ อุ
อุ นะ มะ อะ อุ              นะโมพุทธายะ ฯ
บทนี้ชื่อว่า แก้วปัทธรรมราช จะรักษาคน ให้นั่งสมาธิสวดสี่ทีเป่าแต่สะดือลงไปถึงตีนเทอญ
นะ มะ อะ อุ                 อะ อะ มะ นะ              มะ อะ อุ นะ     อะ มะ นะ อุ
อะ อุ มะ นะ                 นะโมพุทธายยะ ฯ
บทนี้ชื่อว่า แก้ววิเชียร ให้ทำน้ำมนต์ เป่าก็ได้ทุกอย่าง ฯ
มะ อะ อุ นะ นะ อุ อะ มะ อะ อุนะ มะ อุ อะ มะ นะอุ นะ อะ มะมะ พะ ทะ นะ นะ ทะ พะ มะ พะ ทะ นะ มะ ทะ พะ มะ นะนามมิ นะโมพุทธายยะ ฯ
อะ อุ นะ มะ มะ นะ อุ อะ อุ นะ มะ อะ นะ อุ อะ มะนะ มะ อุ อะพะ ทะ นะ มะ มะ นะ ทะ พะ ทะ นะ มะ พะ นะ ทะ พะ มะนามมิ นะโมพุทธายยะ ฯ
อะ อุ นะ มะ อะ มะ นะ อุ นะ มะ อะ อุ มะ นะ อุ อะมะ อะ นะ อุทะ นะ มะ พะ พะ มะ นะ ทะ นะ มะ พะ ทะ มะ นะ ทะ มะนามมิ นะโมพุทธายยะฯ
อาโปกสินังปัฐวีกสินังเตโชกสินังวาโยกสินัง ให้ว่าสามทีแล้วจึงว่าพุทธัง ธรรมมัง สังฆัง สามที แล้วจึงว่ารูปักขันโธ เวทนาปักขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ สามที ฯ
นะมะอะอุมะอะอุนะ อะอุนะมะอุนะมะอะนะมะพะทะมะพะทะนะพะทะนะมะทะนะมะพะ ฯ
ให้เดินจงกรมยาวเจ็ดวาแต่งขันธ์ครู ขันธ์ห้า ขันธ์แปด ขันธ์สิบ เทียนเล่มบาทสองคู่ หนักสิบบาทสี่คู่ บายศรีหนึ่งคู่ จอกน้ำหอมสองจอกกรวยข้างละแปดคู่แต่งแล้วจึงทำวัตร ไปถึง อิติปิโส สวากขาโต สุปฏิปัญโณ จนจบแล้วจึงว่าต่อพุทธังธรรมมังสังฆังสระนังคัสฉามิ ทุติจนจบจึงว่าบทนี้ต่อไป คุณพระพุทธเจ้ามีห้าสิบหกพระองค์ ชีวิตของข้าพเจ้าบัดนี้ขอถวายแก่พระพุทธเจ้า ตราบต่อเท้าเข้าสู่พระนิพพานขออย่าให้มีมารอันร้ายมาผจญ บังเบียดด้วย เตชะคุณ พระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้มาบังเกิดในดวงแก้ว ที่ข้ามักนั้นเทอญ พุทธอยู่หัว ธัมโมอยู่หลัง สังโฆอยู่หน้า ข้าพเจ้าอยู่กลาง พระบางอยู่เกล้า พระเจ้าอยู่หัว แล้วจึงกราบลงว่าพุทธบูชา ธรรมบูชา สามทีเทอญ ฯ
นะ มะ อะ อุ อยู่หัว แก้ว มณีโชติ มะ อะ อุ นะ อยู่อก แก้วไพฑูรย์ อะ อุ นะ มะ อยู่หน้า แก้วปัทธรรมราช อุ นะ มะ อะ อยู่กลังแก้ววิเชียร
สาธุฯ อุกาสะฯ ข้าพเจ้าขออาราธนา อัญเชิญเอา คุณพระพุทธเจ้า ได้มาตั้งอยู่หัวแห่งข้าพเจ้าขอให้มีจิตเลื่อมใสใธรรมของพระพุทธเจ้าก็ข้า เทอญ ฯ
อระหังข้าพเจ้าขอเอาแก้วมณีโชติ เป็นของพระยาจักรเจ้ารักษาไว้ในป่าหิมพานต์ ขอจงเสด็จเข้ามาตั้งอยู่ในหัวแห่งข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เทอญ ฯ
อระหังข้าพเจ้า ขออารธนาเอาแก้วไพฑูรย์ อันเป็นของพระยากัณฑยักษ์เจ้ารักษาไว้ในถ้ำคูหา ขอให้มาตั้งอยู่หัวอกแห่งข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เทอญ ฯ
อระหังข้าพเจ้าขออาราธนาเอาแก้วปัทธรรมราช สีเขียวอันเป็นดวงกว่าแก้วในชมภู ขอให้เสด็จเข้ามาตั้งอยู่ปากแห่งข้าพเจ้า ตราบต่อเท้าข้าพเจ้าแจ้งในพระนวโลกุตระธรรม เจ้าขอให้มีจิตกว้างขวางในขันธ์ทั้งห้าก็ข้าเทอญ ฯ
อระหังข้าพเจ้าขออาราธนาเอาแก้ววิเชียร อันเป็นดวงประเสริฐที่พระยาดารักษาไว้ชั้นบน ของจงเสด็จมาตั้งอยู่หลังแห่งข้าพเจ้าในกาละบัดนี้เทอญ ฯ
อุกาสะอระหังวัทามิ ข้าพเจ้าขอน้อมดวงจิต ต่อพระไตรสะระณะคมเจ้าทั้งสามประการ ขอจงเสด็จมาเป็นที่พึ่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในเนื้อกาย ขอถวายแก่พระพุทธเจ้า ขอถวายแก่พระธรรมเจ้า ขอถวายแก่พระสังฆเจ้า พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็ข้าเทอญ
มะ นะ อุ นะ เดิน แก้วมณีโชติ อยู่หัว อะ มะ นะ อะ ไปทางน้ำ แก้วไพฑูรย์ อยู่อกสีเหลือง อุ อะ นะ มะ โปรดสัตว์ แก้ววิเชียร อยู่หลังแสงไฟ นะ อุ มะ อะ อยู่กับที่ แก้วปัทธรรมราช สีเขียว
มะ นะ อะ นะ อุ นะ ฯ
นะ นัง นัง มัง มัง อะ อุ อะ นะ อุ นะ ฯ
นะ มะ อะ มะ อุ อะ อะ มะ มะ นะ นะ ฯ
นะ อะ มะ อะ อุ อัพ ภะ อะ คะ ฯ
นะ มะ อะ มะ อุ มะ อิ อี ฯ
มะ อะ นะ อุ อะ เอ อะ โอ ฯ
อะ นะ มะ อุ ยะ กะ จะ พะ สะ อุ โอ ฯ
มะ มะ นะ กะ นะ จะ อะ ถะ อะ คะ อิ อุ นะ ฯ
บทนี้เชื่อว่าแก้วแปดดวงบุคคลผู้ใดมีบุญวาสนา รู้แล้วใช้ได้พันช่องแลท่านเอย ฯ

พระคาถาดวงแก้ว ต่อ
มะ อะ อุ นะ ฯ บทนี้ภาวนาเสื้อเมืองรักษา ยี่สิบแปดพระองค์แล ฯ
อะ อุ นะ มะ อุ ฯ บทนี้ภาวนาทุกคืน เทวดาอากาศรักษาเราสามสิบแปดพระองค์แล ฯ
อุ อะ มะ นะ ฯ บทนี้ภาวนาทุกวัน เทวดาแสดงตัวให้เห็น สามสิบแปดพระองค์แล ฯ
นะ อะ อุ มะ ฯ บทนี้ภาวนาทุกคืนอารักขาเทวดามาสู่เรา สามสิบพระองค์แล ฯ
พระ คาถาดวงแก้วนี้ ทั้งปวงนี้ให้นั่งสมาธินึกเอาแต่ในดวงแก้ว ทั้งสองบทนี้ถ้าจะปรารถนาอยากให้เป็นสิ่งอันใด ให้นั่งสมาธินึกเอาแต่ในดวงจิตก็จักเป็นดังความปรารถนาทุกประการแล บุคคลผู้ใดมีบุญจึงได้พบแล
กุลบุตรเจ้าทั้งหลายจักปรารถนาเรียนเอา พระคาถานี้ให้รำพึงถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระอรหันตาโพนสะเม็ก แล้วนั่งสมาธิ อยู่บ้านภาวนาเจ็ดที อยู่ห่อมห้วยภูเขาเก้าที อยู่ป่าสิบห้าที ไปหาท้าวพระยาเดินประเทศแปดที่บริกรรมอย่าขาดปากเทอญ จิตนึกถึงสิ่งใดก็จักได้ดังใจมักแล แก้วสี่ลูกนี้จักเดินให้ขึ้นแต่ มะจักลงน้ำให้ว่าออกแต่ อะจักโปรดสัตว์ให้ว่าหมดนั้นเทอญ จักอดข้าวให้เอาแก้วแปดดวงนี้ พึงแก้เอาตามปริศนาธรรมนั้นเทอญ
ผู้มีปัญญามากให้พิจารณาเอาแก้วมณีโชติอยู่หัว แก้วไพฑูรย์อยู่อก แก้ววิเชียรอยู่หลัง แก้วปัทธรรมราชอยู่ปาก จักทำการสิ่งใดๆ ก็ดีให้เอาจักเกิดโพยภัยพายุใดๆ ก็ดีวุฒิมาก
ถ้าเขาจะจับเราให้เอา แก้วปัทธรรมราช กับแก้วไพฑูรย์เข้าหาตัวเรา แล้วนั่งอยู่คนทั้งหลายไม่เห็นตัวเราเลย จะกันข้าศึกศรัตรูหน้าไม้โมคสินให้เอาคมเพชรสี่ดวงนั้นกำหราบอยู่ สิทธิ์พระเจ้าอย่าได้ขาดปากเทอญ สิ่ง ทั้งปวงนี้ชื่อว่า แก้วแปดดวงแล เว้นไว้แต่อายุขัย อุปเทศจบพระคาถาดวงแก้วเท่านี้แล ฯ
บทนี้ยอดธรรมทั้งปวงแลใช้ได้เหมือนใจ
นะ มะ อะ อุ อุ อะ มะ นะ นะ มะ นะ อะ นะ อุ นะ มะ มะ นะ ฯ
นะ อะ อะ นะ อุ อุ นะ อะ นะ อุ นะ มะ นะ อุ มะ นะ อุ ฯ
อะ นะ นะ มะ มะ นะ นะ อะ อะ นะ นะ อุ อุ นะ อะ อุ มะ ฯ
นะ อุ มะ นะ อุ อะ นะ มะ อุ อะ นะ มะ อะ นะ อะ มะ นะ อุ มะ อุ ฯ
อุ นะ ฯ
บทนี้ยอดธรรมทั้งปวงแลใช้ได้เหมือนใจ ฯ
บทนี้เสกน้ำส้มป่อยเป่าผิวคนไข้ใช้ได้พันช่องแล มะอะอุนะมะนะนะมะมะอะอะมะมะอุอุมะ ฯ
บทนี้ภาวนาหาอันเปรียบมิได้แล   อุนะมะอะอะนะนะอุอุมะมะอุอุอะอะอุ ฯ
บทนี้เสกน้ำต่อกระดูกประสานแผลได้ทุกอย่างแล   มะมะสุปะมะมะ ฯ
บทนี้กันไข้ป่าแล    เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ฯ
บทนี้เสกใบเม้ากินเป็นอาหารแล ปะอิพุทธสังอิ ฯ
บทนี้เสกน้ำกินไม่หิวคุ้มได้หนึ่งวัน
นะ มะ อะ นะ อุ นะ
มะ อะ อุ อะ มะ อะ
สองบทนี้เขาจับเรา บริกรรมอย่าได้ขาดหายตัวหนีได้แล
1 มะ นะ อะ นะ อุ นะ ฯ
2 นะ นะ นัง นัง มัง มัง อะ อุ อะ นะ อุ อะ นะ อะ อุ นะ ฯ
3 นะ มะ อะ อุ อะ อะ มะ มะ นะ นะ ฯ
4 นะ อะ มะ อะ พะ อัง คะ ฯ
5 นะ มะ อะ มะ อุ มะ อิ มะ อี อะ ฯ
6 อะ มะ นะ อะ อุ อะ เอ อะ โอ ฯ
7 อะ นะ มะ อุ ยะ กะ จะ สะ อุ โอ มะ มะ ฯ
8 นะ กะ นะ ขะ อะ งะ อะ ฆะ อี อุ เอ ฯ
บทนี้ชื่อว่าแก้วแปดดวงประเสริฐกว่าชมภูทวีป ใช้ได้ทุกอย่างให้พิจารณาเอาเทอญ
นะ มะ อะ อุ
อะ มะ นะ อุ
สองบทนี้หายตัว
นะ มะ อะ อุ
มะ นะ อุ อะ
สองบทนี้ห้ามมิให้ฝนตก
มะ นะ อุ อะ
มะ อะ อุ อะ นะ อะ
สองบทนี้กันโพยภัยแล
อะ อุ นะ มะมะ นะ มะ มะ นะ อุ อะ ฯ
บริกรรมให้เป็นคนหนุ่ม
อุ อะ มะ นะ นะ มะ อุ นะ ฯ
บริกรรมให้เป็นคนแก่ ฯ
นะ มะ อะ อุ นะ มะ อุ อะ ฯ
บริกรรมให้ตัวเล็ก ฯ
มะ นะ อุ อะ นะ มะ อะ อุ ฯ
บริกรรมให้ตัวใหญ่ ฯ
อุ มะ นะ อะ นะ มะ อะ อุ อะ อุ นะ มะ มะ อุ อะ ฯ
บทนี้บริกรรมไป คนไม่เห็น ฯ
นะ อุ นะ มะ อะ อุ นะ มะ อะ อุ นะ มะ มะ นะ อุ อะ ฯ
บทนี้บริกรรมไป คนไม่เห็น ฯ
นะ มะ อุ อะ นะ มะ อะ อุ ฯ
บทนี้บริกรรมหายตัว ฯ
สุสุละละทาทาโรโรอัสสะโสโสโนโน นะโมพุทธายะนะ มะอะอุอุมะยัดทา พูมโมอุถุระราลาบปะผากะระลา
บทนี้ภาวนาตายไม่เน่าแล ฯ
สัพพะถะปัตตังปุรัง ฯ
บทนี้ภาวนาเห็นโรงผี ฯ
อะชิตังปัตตังปุรัง ฯ
บทนี้ภาวนาเห็นตัวผี ฯ
ธิสัตตะปัตตังปุรัง ฯ
บทนี้ภาวนาเห็นถ่านไฟ แลฯ
สัพพะการังขากาหิงหึงกาโรกาวิธู ฯ
บทนี้ภาวนากลั้นเอาใจฟันกลางลงดินเทอญ ฯ
ต่อไปเป็นบทภาวนาอธิษฐานจิตแล
อุนะมะอะทาตุสันติโสนะสันตินัง โสนะคะชะติรัทธะสัมปัญโณมะพะยะละละละชะมะปะปะปะอุคะวะวะวะ นะวะสันทะปะสะคะนะติอัตตะสัมปะทา อุคะรัตนะอุนะตะตะโยโณโหตุ โกยะทะนะสะระรัตนังอุอุนะนะนะมะอะอะพะวะอะอุนะ ติปัสานะนังปิสัมระโรโหมิ ฯ
ให้ภาวนาทุกคืนก่อนนอนคืนละร้อยแปดจบเทอญ ฯ
ต่อไปเป็นตัวลงแล ฯ
1 นะ มะ อะ อุ ฯ
1 มะ อุ อะ นะ ฯ
2 อุ อะ มะ นะ ฯ
2 อะ มะ อุ นะ ฯ
3 นะ มะ นะ อะ นะ อุ ฯ
3 มะ อะ นะ อะ มะ นะ ฯ
4 นะ มะ มะ นะ นะ อะ อะ นะ นะ อุ อุ นะ ฯ
4 อุ มะ อุ อะ อะ มะ ฯ
1 อะ นะ อุ นะ มะ นะ ฯ
1 นะ อะ มะ อุ ฯ
2 มะ อะ อุ นะ ฯ
2 มะ อะ อุ นะ ฯ
3 อะ มะ นะ อุ อะ นะ ฯ
บทต่อไปเป็นบทตั้งธาตุ หนุนธาตุ
นะเอหิปฐวีพรหมมาธาตุ โมเอหิอาโปอินทราธาตุ พุทเอหิเตโชนารายะธาตุ ฯ ธาเอหิวาโยอิสราธาตุยะเอหิเมตตัยโยธาตุ ฯ ปัญจะพุทธานะมามิหัง ฯ
ให้ได้สามสิบจบเทอญ ฯ
นะอิเพชคงอระหังทุคคะโตภควาติ นะโมพุทธะสังอระหังสุคคะโตภควาติ ฯ
พุทปิอัสวาสุอพรหังสุคคะโตภควาติ ทาโสมะอะอุอระหังสุคคะโตภควาติ ฯ
ยะพะอุอะมะอระหังสุคคะโตภควาติ ฯ
เมื่อตั้งแม่ธาตุใหญ่ทั้งสองบทนี้ได้แล้ว ครบบทละสามสิบจนให้ว่าพระคาถาพระกรณี กำกับไว้ห้าคาบเทอญ แล้วจึงผูกด้วยวัตว์สามจบอีก ฯ
ต่อไปเป็นบทตั้งและบทหนุน
นะโมพุทธายะ มะ พะ ทะ นะ พะ กะ สะ จะ ฯ ให้ได้ 4 คาบ
มะ อะ อุ นะ ฯ ให้ได้ 32 คาบ
นะโมพุทธายะ มะ พะ ทะ นะ พะ กะ สะ จะ ฯ ให้ได้ 4 คาบ
นะ อะ อุ มะ ฯ ให้ได้ 32 คาบ
นะโมพุทธษยะ พะ ทะ นะ มะ กะ สะ จะ พะ ฯ ให้ได้ 4 คาบ นะ มะ อุ อะ ฯ ให้ได้ 32 คาบ
นะโมพุทธายะ ทะ นะ มะ พะ สะ จะ พะ กะ ฯ ให้ได้ 4 คาบ
นะ มะ อะ อุ ฯ ให้ได้ 32 คาบ
ต่อไปเป็นบทหนุนธาตุ อย่างย่อมหาไว
นะ มะ พะ ทะ จะ พะ กะ สะ ฯ
มะ พะ ทะ นะ พะ กะ สะ จะ ฯ
พะ ทะ นะ มะ กะ สะ จะ พะ ฯ
ทะ นะ มะ พะ สะ จะ พะ กะ ฯ
ให้นั่งสมาธิบริกรรมจนเกิดอุคคัหะนิมิตร ร้อยแปดคาบ ฯ
ต่อไปเป็นบทรวมธาตุ
มะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ นะมะมะนะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ ฯ
นะโมพุทธายะ มะพะทะนะพะกะสะจะ มะนะนะมะ มะอะอะมะมะอุอุมะ ฯ
นะโมพุทธายะ พะทะนะมะกะสะจะพะ อะนะนะอะ อะมะมะอะอะอุอุอะ ฯ
นะโมพุทธายะ ทะนะมะพะสะจะพะกะ อุนะอุ อุมะมะอุ อุอะอะอุ ฯ
พุทธะสังมิ ปาสุอุชา อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ นะโมพุทธายะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธํง อะนุนะอะ อะสังวิสุโรปุสะภุพะสังวิทปุกะยะปะทิมะสังอังขุ มะอะอุอุอะมะ อิสวาสุ สุสวาอิ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ ฯ
ภาวนาตั้งละร้อยแปดจบเทอญ ฯ
วิธีการปฏิบัติทำจิตใจให้เข้าถึงคุณพระ ยกเอาพระคุณเป็นที่พึ่ง
ก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็ดี เมื่อท่านเอาพระนี้ติดตัวไปด้วย หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็ดี ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าว่า พุท หายใจออกว่า โธ ให้กระแสจิตนิ่งไปจดจ่ออยู่ที่องค์พระ ระลึกถึงออกชื่อทำความปรารถนาตามคำดีคำชอบ แล้วจึงบริกรรมพระคาถานี้ "มะอะอุนะ อะอุนะมะอุ อุอะมะนะ นะอะอุมะ" 3 หรือ 7 จบ แล้วจึงออกเดินทาง หลวงพ่อรับรองว่าบุคคลนั้นจะไม่ไปเสียชีวิตข้างหน้า จะต้องกลับมาเสียชีวิตบ้านเดิม แม้จะเกิดณรงค์สงครามก็แล้วแต่
อวสานบท
หากท่านผู้ใดไม่มีความเชื่อถือ ไม่ควรนำไปใช้ ผู้ที่นำไปทดลองทำเป็นเล่น โดยปราศจากความเคารพในรูปพระพุทธเจ้า ที่พระอาจารย์และพระอาจารย์ได้บรรลุแล้ว เป็นบาปกรรมอย่างหนักเทพยดาและแรงครู จะบันดาลให้เกิดโทษนานาชนิด เสื่อมลาภ เสื่อมยศ หมดที่พึ่ง
จบการตั้งธาตุไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น