น้อมส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรฯ สู่นิพพาน

 

            ขอประทานกราบทูล ใต้ฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้า ๙ มหาเวทย์ น้อมส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สุวัฑฒนมหาเถระ สู่โลกุตตรอมรเนรพานนิพพาน
  นมสฺสา วนฺทามิ วนฺทนา จรณํ กมลํ อภิวนฺทนา
ญาณสํวร สงฺฆราชฏฺฐปิตสฺส           สุวฑฺฒโน มหาเถโร

สปฺปญฺโญ ธมฺม ธีโร                         วิโรจติ กุสโล ธมฺมวาที
การุญฺโณ สีตหทโย                           สุหุชุ จะ สุปฏิปนฺโน
สมจริยา ตณฺหกฺขโย                          วิสงฺขาโร จะ ญายปฏิปนฺโน
เอกายโน นิพฺพานคามินี                   เอวํ นิมนฺตนํ นิพฺพานตีติ ฯ
            ญาณสํวโร สุวฑฺฒโน มหาเถร สิรสา นมามิ
            ญาณสํวโร สุวฑฺฒโน มหาเถร สพฺพทา นมามิ
            ญาณสํวโร สุวฑฺฒโน มหาเถร สพฺพโส นมามิ
            มหาสงฺฆราชานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ โน ฯ
            ๏  วนฺทามิ ญาณสํวร สุวฑฺฒน มหาเถโร
                 สพฺพเมโทสํ ขมถเม ภนฺเต

            ๏  วนฺทามิ สงฺฆํ สพฺพเมโทสํ ขมถเม ภนฺเต
            วนฺทามิ ภนฺเต สพฺพํ อปราธํ ขมถเม ภนฺเต
            มยากตํ ปุญฺญํ สามินา อนุโมทิตพฺพํ สามินา
            กตํ ปุญฺญํ มยฺหํ
ทาตพฺพํ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ฯ
            ขอกราบอภิวาทแทบฝ่าพระบาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สุวัฑฒนมหาเถระ ผู้ประกอบด้วยปัญญา ทรงมีปัญญาเป็นเครื่องทรงด้วยพระธรรม ทรงกล่าวซึ่งธรรมอันวิจิตรงดงามด้วยความชำนาญ ทรงเปี่ยมด้วยความการุณาด้วยพระหฤทัยที่ชุ่มเย็น ทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทรงประพฤติเพื่อความระงับกิเลส เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหา ทรงปฏิบัติเพื่อธรรมที่ควร ทรงปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน เป็นที่ไปสู่พระนิพพานทางเดียว อันให้ถึงพระนิพพาน ด้วยเหตุนี้ขอนิมนต์ท่านเจ้าประคุณขึ้นสู่พระนิพพานเทอญ.
            ขอกราบซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สุวัฑฒนมหาเถระ ด้วยเศียรเกล้า
            ขอกราบซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สุวัฑฒนมหาเถระ
ในกาลทุกเมื่อ
            ขอกราบซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สุวัฑฒนมหาเถระ โดยประการทั้งปวง
            ขออานุภาพแห่งสมเด็จพระสังฆราชทั้งหลาย โปรดแผ่พระเมตตาบารมี คุ้มครองบังเกิดความสุขสวัสดี ให้ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดทั้งประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป เป็นนิจนิรันดร์เทอญ.

           
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ สมเด็จพระญาณสังวร สุวัฑฒนมหาเถระ ข้าพุทธเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์ผู้เจริญ สมเด็จพระญาณสังวร สุวัฑฒนมหาเถระ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์ผู้เจริญ สมเด็จพระญาณสังวร สุวัฑฒนมหาเถระ จงให้อภัยโทษแก่ข้าพุทธเจ้าด้วยเถิด
            ๙ มหาเวทย์ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ขอกราบน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราชสู่พระนิพพาน สาธุ สาธุ อนุโมทามิไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น