สุภูตคาถา (คาถาขอฝน ฉบับย่อ)

สุภูตคาถา (คาถาขอฝน ฉบับย่อ)

คาถาขอฝน (สำนวนที่ ๑)
(สวดตามกำลังวัน)
ตั้งนะโม 3 จบ
          สุภูโต จะ มะหาเถโร                 สุภูโตจะมะหาเถโร
          นีละวัณโณ มะหาเตโช             นีละวัณโณมะหาเตโช
          อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ             อะภิตถะนะยังปะชุนนะ
          กากัง โสกายะ รันเธหิ               กากังโสกายะรันเธหิ
          มะหากาโย มะโหทะโร              มะหากาโยมะโหทะโร
          ปะวัสสันตุ วะลาหะกา               ปะวัสสันตุวะลาหะกา
          นิธิง กากัสสะ นาสะยะ              นิธิงกากัสสะนาสะยะ
          มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ ฯ           มัจเฉโสกาปะโมจะยะฯ

คาถาขอฝน (สำนวนที่ ๒)
ตั้งนะโม 3 จบ

          สุภูโต จะ มะหาเถโร                 สุภูโตจะมะหาเถโร
          นีละวัณโณ มะหาเตโช             นีละวัณโณมะหาเตโช
          มะหากาโย มะโหทะโร              มะหากาโยมะโหทะโร
          ปะวัสสันตุ วะลาหะกา               ปะวัสสันตุวะลาหะกา
          ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา ฉันนาเมกุฏิกาสุขานิวาตา
          วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง วัสสะเทวะยะถาสุขัง
          จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง จิตตังเมสุสะมาหิตังวิมุตตัง
          อาตาปี วิหะรามิ วัสสะ เทวาติ ฯ อาตาปีวิหะรามิวัสสะเทวาติฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น