ตำราน้ำมนต์กันเสนียด พระราชนิพนธ์ในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำราน้ำมนต์กันเสนียด
พระราชนิพนธ์ในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรูปที่ ๑ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวช

ตำราน้ำมนต์กันเสนียด
พระราชนิพนธ์ในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากสมุดคัดลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
       ประวัติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ว่าเกี่ยวข้องกับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประทานอวยพรเป็นภาษาบาลีคาถาดังจะอธิบายต่อไปนี้
รูปที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
              สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ขัติยพิศาลสุรบดีบรมราชินีศรีพัชรินทรภราดร สโมสรอเนกนิติปรีชา มหาสุมันตยานุวัตรวิบูลย์ ไพรัชราชกิจจาดุลย์สุนทรปฏิญาณ นิรุกติญาณวิทยาคณาทิศาสตร์ โหรกลานุวาทนานาปกรณ์ เกียรติกำจรจิรกาล บริบูรณ์คุณสารสมบัติ สุจริตสมาจารย์วัตรมัทวเมตตาชวาธยาศรัย ศรีรัตนไตรสรณธาดา กัลยาณธรรมมิกนาถบพิตร ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ณ วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๐๑
              แลเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามนั้น พระราชทานพระพรด้วยคาถาพระราชนิพนธ์ดังต่อไปนี้
เทวญฺญตโรทยวํโส            อิติ เสฏฺฐาภิเธญฺยโต
นามํ โหตุ กุมารสฺส           อมสฺเสว ปิยสฺส เม
รตนตฺตยเตเชน               มยฺหญฺจ ปุญฺญเตชสา
อยํ ทีฆายุโก โหตุ            กุมาโร มมปุตฺตโก
อโรโค สุขิโต โหตุ            ยสวา ปริวารวา
สมนฺนาคโต จ โหตุ           ตถารูเปน เตชสา
ยถาสกํ รกฺเขยฺย             มาตรํ อญฺญโปสโต
กุลญฺจ อนุรกฺเขยฺย           เปตฺติกมฺปิ อนาคเต ฯ
คำแปลคาถาพระราชนิพนธ์
       คำว่า เทวัญอุไทยวงศ์ จงเป็นนามแห่งกุมารนี้นี่แล ผู้เป็นที่รักของเราโดยเป็นนามาภิธัยอันประเสริฐ เพราะเดชแห่งพระรัตนตรัยด้วย เพราะเดชแห่งบุญของเราด้วย ขอกุมารผู้เป็นบุตรของเรานี้ จงมีอายุยืนนานมีความสุขสำราญ ไม่มีโรค มียศ มีบริวาร แลประกอบด้วยเดชเป็นปานนั้น พึงรักษามารดาของตนอย่างไร จากบุรุษอื่น แลพึงตามรักษาตระกูล แม้เป็นของบิดาไว้ในอนาคตกาลฯ

ตำราน้ำมนต์กันเสนียด
พระคาถา กำเนิดแห่งวัตถุวิสุทธิกิริยา
  ยะมัสมะ โข ภะคะวันตัง ปะสันนา สะระณัง คะตา
โย จะ โน ภะคะวา สัตถา หิเตสิง๎ อะนุกัมปะโก
ยัสเสวะ จะ ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะเส ภุสัง
โส โข โน ภะคะวา พุทฺโธ สิวิสุทฺโธ ตะถาคะโต
วิสุทฺธะขันธะสันตาโน มะเหสิง๎ สาสะนังกะโร
กาเยนะ สังกิลิฎเฐนะ สังกิลิสฺสันติ มา นรา
กายะสุทฺเธ วิสุชฺฌันติ อิจฺจา วุตฺตัง มะเหสินา
จิตเตนะ สังกิลิฎเฐนะ สังกิลิสสันติ มา นรา
จิตเต สุทเธ วิสุชฌันติ อิติ วุตฺตัง มะเหสินา
เอวัง สันเตปิ กายัสสะ สัมมาเวสัชฺชะการะณา
อะถายาเสนะ จิตตัมปิ สัมมาสุทธิกะตัง สิยา
ตัส๎มา โสเธมิ เม กายัง วิญฺญาณะวัตถุ ปัณฑิตัง
กิลันตัมปิ กิลิฎฐัมปิ วิสะทัญเญวะ กาต๎เว
ตะมัส๎สะมิง๎ วิสะทิง๎ภูเต วิญญาณัง อิธะ นิสฺสิตัง
กะถัญจิปิ ภาวะนายะ สุทฺธิกะตัง ภะวิสฺสะติ
วิธะโย สุทฺธะจิตเตนะ การะเกนิธะ สาธุนา
กัยฺยะมานา สติมะตา มะหิทธิกา ภะวิสฺสะเร
៕ ៚

ว่าพระคาถานี้เตรียมน้ำใส่ภาชนะเสร็จแล้ว จึงอัญเชิญพระพุทธคุณสู่น้ำที่เตรียมไว้
พระคาถา อัญเชิญพระพุทธคุณ (สู่น้ำ)
  พุทฺธัสสะ สะวะนันตัส๎มิง๎ สุวิสุทฺธัสฺสะ ตาทิโน ชาโตหัง สาสะนัง
สุตฺวา ตะเมวะ สะระณังคะโต สาสะนัง ตัสสะ สิกขามิ ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
อะวะมังคะละโทเสหิ อัตตะโน สุทธิกามิโก ปะติฎฺฐัง นาธิคัจฉามิ หุรัง
พุทธานุภาวะโต พุทธัสสะ โน ภะคะวะโต สุจิรัง นิพฺพุตัสฺสะปิ
มหากรุณานุภาโว ยาวัชชาปิ ปะวัตตะติ พุทธัง สะระณัง คะเตสุ ปัจฉา ชาเตสุ
ชันตุสุ ธัมโม หิ เทสิโต เตนะ ปัญญัตโต วินะโย ปิจะ วิโสธะนายะ กิเลสานัง
สัมมานุปปะฏิปัชชะตัง กะทานุภาเวนะ ทีเปติ ญาณะสิทธะมะสาทิสัง
ตะทานุภาวะเตโช วะ อิโธทะเกปิ สิชฺฌะตุ ตะทานุภาวะเตชัง ตัง นิสฺสายะ
ติฏฺฐะตูทะกัง ตะทานุภาวะเตชัสฺสะ ปูชัง ยิฏฐัง กะโรมิมัง
ตะทานุภาวะเตชัส๎มา อิทฺธิง๎ ปัตเถมิ โนทะเก ตะทานุภาวะเตชัสฺสะ ผะลัง
สิชฺฌะตะวิโนทะเก ตะทานุภาวะเตชัส๎มิง๎ อิทธิ ชาต๎ตะเววะ โนทะเก
ยายิทฺธิยา อิทัง โหตุ อะวะมังคะละโสธะนัง กายะโต สัมผุสฺสันตานัง
ตะทานุภาวะเตชะสิ อะวะมังคะลานิ สัพพานิ นิปะตันตุ อะเสสะโต อุทฺทะเก
สิทฺธิยาเยวะ ตะทานุภาวะเตชะโส อะวะมังคะเลหิ สัพเพหิ สุทธิ โหตุ
อะกิจฉะโต อิมัง สัมผุสฺสะตัง กายา ตะทานุภาวะเตชะสา
  สิทฺธะมัตถุ สิทฺธะมัตถุ สิทฺธะมัตถุ อิทัง ผะลัง อัส๎มิง๎
เจโตปะณิธิมฺหิ สัมปะสาทะนะเจตะโส
៕ ៚
ถ้ายังไม่ใช้ในทันที ให้ปิดฝา เอาด้ายสายสิญจน์ผูกแล้วผูกกรึงด้วยพระคาถา
  สัพเพพุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกาณัญจะ ยัง ผะลัง อะระหันตานัญจะ
เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
៕ ៚
พระคาถาเสกน้ำมนต์อาบ (ย่อ)
  อิมัง ตะถา อะธิฏฐามิ สินานะโกทะกัง
ยะถา อะวะมังคะลานัง อิมัง โหตุ วิโสธะนัง
៕ ៚
(๑) กาเย อะวะมังคะลานิ สักกานิมิสฺสะตานิ วา
สัพพันยันตะระธายันตุ วิคัจฉันตุ อะเสสะโต
៕ ៚
(๒) ภะยูปัทฺทะวุปะสัคคา อะวะมังคะละปัจจะยา
อันตะรายา จะ อะโรคา จะ อะวะมังคะละสัมภะวา
มาเหสุง สัพพะถา สัตเต อิมินา วะสินา ยะตัง
สัพพัตถะโสตฺถิภาโว จะ ฑีฆายุ ตาทิกัปปิ จะ
สัมมะเทวะ สะมิชฺฌันตุ อิมินา วะสินา ยะตัง
៕ ៚
ท่อนนี้ เพิ่มขึ้นมาเฉพาะครูผู้ทำพิธีทำให้ตนเอง ต่อจากจบท่อนสอง
กิญจิ สิทฺธิ กัมมะสิทธิ วิธิสิทฺธะยัตถะสิทฺธิ จะ
อารัมภะ สิทธิโย โหนฺตุ อิมินาวะ สินายะตัง)
(๓) ตะโต ตะโต อาคัจฉันตา ปัจจัตถิกานะมิทธิโย
มา กัตถะจิ สัมผุสฺสิง๎สุ อิมินา วะสินา ยะตัง
៕ ៚
(๔) เยปิ เต ทุคฺคะหะโทสา อากาสะโต ปิ อาคะตา
ผุฏฐา ปาปะปันตะระธายันตุ อิมินา วะสินา ยะตัง
៕ ៚
  สิทฺธะมัตถุ สิทฺธะมัตถุ สิทฺธะมัตถุ อิทัง ผะลัง
พุทฺธาทิวัตถุสุทฺธิง๎สุ สัมปะสาทะนะเจตะโส
៕ ៚
คำแปลพระคาถาเสกน้ำมนต์อาบ (ย่อ)
เราย่อมอธิษฐานซึ่งน้ำเสกอันเป็นเครื่องสนานนี้
ด้วยความบริสุทธิ์ของพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ฉันใด
น้ำเสกอันเป็นเครื่องสนานนี้ จงเป็นเครื่องชำระอวมงคลทั้งหลาย ฉันนั้น 
៕ ៚
(๑) อวมงคลทั้งหลายแลความขัดข้องทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งเจืออยู่ในกายนี้
จงอันตรธานฉิบหายไปโดยไม่เหลือเถิด
៕ ៚
(๒) ความกลัวแลความวุ่นวาย แลความขัดข้องทั้งหลาย
ซึ่งมีอวมงคลเป็นปัจจัยก็ดี
อันตรายแลโรคทั้งหลายที่เกิดพร้อมเพราะอวมงคลทั้งหลายก็ดี
จงอย่ามีมาด้วยประการทั้งปวงเลย ขอความสวัสดีมีอายุยืนเป็นต้น
จงสำเร็จโดยชอบเถิด
៕ ៚
(๓) ความปรารถนาของข้าศึกทั้งหลาย ที่มีมาแต่ที่นั้นๆ
จงอย่าได้มาพานถูกต้องเลย ด้วยอำนาจแห่งเครื่องสนานนี้
จงสำเร็จโดยชอบเถิด
៕ ៚
(๔) โทษทั้งหลายอันเป็นบาปเคราะห์ แม้เป็นสิ่งใดที่มาแล้วแต่อากาศ
ถูกต้องเข้าก็ดี โทษบาปเคราะห์ทั้งหลายเหล่านั้น
จงอันตรธานหายไปด้วยเครื่องสนานนี้
៕ ៚
  ความสำเร็จจงมี ความสำเร็จจงมี ความสำเร็จจงมี
ด้วยอำนาจพระพุทธคุณแห่งวัตถุวิสุทธินี้ ผลสำเร็จจงบังเกิดมีแก่บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใส
ในการตั้งไว้แห่งจิตนี้ด้วยเทอญ
៕ ៚
พระคาถาอาบ
ตอน(๑) คือ ให้ชำระขับไล่อัปมงคลแลเสนียดทั้งปวง
ตอน (๒) คือ กันภัย อันตรายทั้งปวง ตอนที่เพิ่มนั้นใช้เฉพาะครูผู้ทำพิธี ถ้าทำให้ผู้อื่นไม่ต้องเสก
ตอน (๓) นั้นใช้กันภูตผี อาถรรพ์ คุณไสยต่างๆ ให้แคล้วคลาด
ตอนที่ (๔) นั้น ใช้แก้ดวงชะตาไม่ดี เคราะห์ร้าย ดาวบาปเคราะห์ให้โทษ ราหู กาลกิณี
ฆาตเคราะห์ อุกกาบาต ดาวหาง ดาวตก ฯลฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น