สรภัญญะ ธรรมคุณคำฉันท์ ธรรมานุสสติ

สรภัญญะ ธรรมคุณคำฉันท์ ธรรมานุสสติ

            สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อกาลิโก,
เอหิปัสสิโก
, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

กาพย์ฉบัง ๑๖ 
           
ธรรมะคือคุณากร                 ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล            
          แห่งองค์พระศาสดาจารย์           ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล                 
          ธรรมใดนับโดยมรรคผล           เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน             
          สมญาโลกอุดรพิสดาร               อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส                  
          อีกธรรมต้นทางครรไล              นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง              
          คือทางดำเนินดุจคลอง              ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง                 
          ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์               นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา ฯ
(กราบ)ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น