สรภัญญะ พาหุงคำฉันท์

สรภัญญะ พาหุงคำฉันท์

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔
ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท-    ธวิสุทธศาสดา
ตรัสรู้อนุตรสมา-                     ธิ ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสหัสพหุพา-                 หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง                   คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์        กลคิดจะรอนราน
รุมพลพหลพยุหะปาน             พระสมุทรคนองมา
หวังเพื่อผจญวรมุนิน-             ทสุชินราชา
พระปราบพหลพยุหมา-          รเมลืองมลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล         สุวิมลไพบูลย์
ทานาทิธรรมวิธิกูล                  ชนน้อมมโนตาม
ด้วยเดชะสัจจวจนา                 และนมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพลสยาม                  ชยสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                   พลเดชเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตผลาญ           อริแม้นมุนินทร
(กราบ)
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น