โองการสมมติตน (ชาตรีไทย)

โองการสมมติตน (ชาตรีไทย)

              ๐ นะโมนมัสการ ข้าพเจ้าจะขอนมัสการคุณพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
                เสด็จลงมาปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                อิติปิโสภควา คือ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า
                อรหังสัมมาสัมพุทโธ เป็นพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
                วิชาจรณสัมปันโน เป็นพระบาทเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
                สุคโตโลกะวิทู เป็นพระหัตถ์เบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
                อนุตตโรปุริสทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมนุสสานัง
                เป็นพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
                พุทโธภควาติ คือ พระเศียรรัตนเกล้าของพระพุทธเจ้า
                มะอะอุ คือ พระเนตรเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
                อิสะวาสุ คือ พระเนตรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
                อิกะวิติ คือ ดวงพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า
                อิมัสมิงกาเย คือพระอาการสามสิบสองของพระพุทธเจ้า
                พุทโธ คือลมหายใจเข้าออก
                อะสังวิสุโลปุสะพุภะ คือทวารทั้ง ๙ ของพระพุทธเจ้า
                อิติปิโสวิเสเสอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ คือพระมหามงกุฏขององค์
              สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ จงมาสวมเศียรเกล้าแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
              พุทธสังมังคะลังโลเก อุมะอะปิด คือมงคลเพชรขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้ง ๕              พระองค์ ขอจงมาเป็นมงคลเพชรคาดตนข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
             กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ คือสังวาลย์เพชรขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้ง
               ๕ พระองค์ ขอจงมาเป็นสังวาลย์เพชรสวมกายข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                พุทธังเกราะ อิติกุรังตัง พระพุทธังจงมาเป็นหนังหุ้มแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                ธัมมังเกราะอิติกุรังตัง พระธัมมังจงมาเป็นเนื้อแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                สังฆังเกราะ อิติกุรังตัง พระสังฆังจงมาเป็นกระดูกแห่งข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                อิติปาระมิตตาติงสา อิติสัพพัญญมาคะตา อิติโพธิมนุปปา ปัตโต อิติปิโสจะเต
                นะโม ขอจงมาเป็นรังสีสง่าราศรีแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                ตะมะถังปะกาเสนโตสัตถาอาหะ จงมาเป็นอำนาจแห่งตัวข้าเจ้าในเวลาวันนี้
                เวสสะพุสะ คือหัวใจท้าวเวสสุวัณ จงมาเป็นปกาศิตแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                อุทธังอัทโธ จงมาเป็นอภินิหารแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                สังวิธาปุกะยะปะ จงมาเป็นกำแพงเพชรทั้ง ๗ ชั้นป้องกันตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                อิถีปาทะเกจงมาเป็นเกือกแก้วสวมเท้าแห่งตัวข้าพเจ้าในเวลาวันนี้
                หนุมานะ นะสังสะตัง คือกำลังพระยาหนุมาน จงมาเป็นกำลังแห่งตัวข้าพเจ้าใน
                เวลาวันนี้ นางแม่พระธรณีเจ้าข้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง
                สังขาตังโลกังวิทู จงมาเป็นเกือกทองรองรับลูกนี้ไปเถิด
                ยาตราจะเมภวิสสติ
                                  นะ คือพระกุกกุสันโธ
                                  โม คือพระโกนาคม
                                  พุทธ คือพระกัสสป
                                  ธา คือพระศากะยะมุนีโคดมบรมครู
                                  ยะ คือพระศรีอริยะเมตตรัยเจ้าเอ๋ย
            จงมาช่วยข้าพเจ้าด้วยเร็วรา ศัตรูจะเข้ามาประจญ
              ข้าเดชะพระกุศลพระพุทธเจ้าทั้ง ๓๐ ทัศ จงมาช่วยกำจัดให้ศัตรูมันพ่ายแพ้ไป
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงการะนัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ
              พุทธังสูญ ธัมมังสูญ สังฆังสูญ สารพัดศัตรูทั้งมูลสูญด้วย
นะโมพุทธายะ พุทธังเคลื่อน ธัมมังคลาย สังฆังละละลาย หายด้วยนะโมพุทธายะฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น