คำบรวงสรวงพระปิยมหาราช เสด็จพ่อ ร.๕

                  คำบรวงสรวงพระปิยมหาราช เสด็จพ่อ ร.๕



นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
  ปิย มหาราช จุฬาลงฺกรโณ นาม สฺยามินฺโท
จกฺกิราชวํเส ปญฺจโม มหาราชา สฺยามรฏฺเฐ
อิมินา สกฺกาเรน ปรมินทรมหาราชวรสฺส
ปิย มหาราช จุฬาลงฺกรณสฺส ปูเชมิ
ปิยมหาราชานุภาเวน สทา โสตถี ภวนฺตุ โน

  ปิโยเทวา มนุสฺสานํ          ปิโยพรหฺมา นมุตฺตโม
ปิโยนาค สุปนฺนานํ               สมณสฺสภาวํ ปิยํ มม
ราชภาวํ ปิยํ มม                      อิตฺถีภาวํ ปิยํ มม
ปุริสภาวํ ปิยํ มม                    ปิณินฺชลิยํ นมามิหํ
  ปิยมหาราช สยามมินทรโธ วโรอิติ พุทฺธสังมิ
อิติอรหํ สหสฺสกายํ วรํพุทโธ นโมพุทฺธาย มาสีสมานํ

ปิโย ปิยํ ปิยมหาราช นมามิหํ
ปิโย ปิยํ ปิยมหาราช นมามิหํ
ปิโย ปิยํ ปิยมหาราช นมามิหํ ฯ
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทฺธนาเมอิ
อิเมนา พุทฺธตํโสอิ อิโสตํ พุทฺธปิติอิ

ปิย มม นโมพุทธาย               ปิย มม นโมพุทธาย
ปิย มม นโมพุทธาย
               ปิย มม นโมพุทธาย
ปิย มม นโมพุทธาย ฯ


            พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงค์จักรี แห่งสยามประเทศ
            ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ........ พร้อมด้วยครอบครัว ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงมหาเดชานุภาพ ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โปรดรับเครื่องราชสักการะ ที่ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในครั้งนี้ ขอพระบุญญานุภาพแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โปรดแผ่พระเมตตาบารมี คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ พระราชทานพร ให้ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดทั้งประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป เป็นนิจนิรันดร์ เทอญ ฯ.

ห้ามบนบานศาลกล่าว พึ่งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เครื่องสักการะ มะพร้าวอ่อน ๑ กล้วยน้ำว้า ๑ ทองหยิบทองหยอด ๑ บรั่นดี ๑ ซิการ์ ๑ ข้าวคลุกกะปิ-หมูหวาน ๑ ดอกกุหลาบสีชมพู
ธูป ๑๖ ดอก เทียน ๑ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น