สรภัญญะ พุทธคุณคำฉันท์ พุทธานุสสติ

สรภัญญะ พุทธคุณคำฉันท์ พุทธานุสสติ

            อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
องค์ใดพระสัมพุท                ธสุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร                        บ่ มิหม่นมิหมองมัว
         
หนึ่งในพระทัยท่าน                 ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ่ พันพัว                          สุวคนธกำจร
          
องค์ใดประกอบด้วย                พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร                  มละโอฆะกันดาร
          
ชี้ทางบรรเทาทุกข์                   และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน                    อันพ้นโศกวิโยคภัย
        
พร้อมเบ็ญจพิธจัก-                  ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                   ก็เจนจบประจักษ์จริง
         
กำจัดน้ำใจหยาบ                     สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง                    มละบาปบำเพ็ญบุญ
         
ข้าขอประณตน้อม                   ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-                        ญภาพนั้นนิรันดรฯ
                                    (กราบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น