โองการพระเจ้าห้าพระองค์ (น้ำมนต์มหาปทุม)

โองการพระเจ้าห้าพระองค์


            โองการพระเจ้าห้าพระองค์ท่านอุปเท่ห์ไว้ว่า กลบทอิติปิโสแดทิศ หรือยันต์แปดด้าน มีคุณานุภาพสุดพรรณนา เทียบได้กับ โองการพระเจ้าห้าพระองค์ หรือที่เรียกว่าโองการมหาปทุม มีความโดดเด่นในทางการอัญเชิญพุทธานุภาพมาใช้ในวิทยาอาคมโดยตรง พระเจ้าห้าพระองค์นี้มาจากคติภัทรกัปป์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงมาโปรดเวไนยสัตย์ ๕ พระองค์ เช่นเดียวกับประคำ ๕ ลูก หรือนวภาพระเจ้าห้าพระองค์นั้นเอง หากพิจารณาจะเห็นคำว่าปทุมในบทสวด

            โองการพระเจ้าห้าพระองค์ มีในตำราพิชัยสงคราม ใช้ในทางกลศึกกุศโลบายว่าป้องกันศาตรา คงกายากะพันชาตรี ไม่มีศาตราวุธระคายผิว ป้องกันสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายและหมู่ไพรี ป้องกันคุณผีแลคุณคน ป้องกันคุณมนต์แลคาถา ป้องกันอุบาทร์แลจัญไร มีชัยเหนือศัตรูหมู่ไพรีพินาศ


ชุมนุมเทวดา
๏ สัคเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จันตลิกเขวิมาเน
ทีเปรัฐเฐ จ คาเม ตรุวนคหเน เคหวัตถุมหิเขตเต
ภุมมาจายันตุเทวา ชลถลวิสเม ยักขคันธัพพนาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวรวจนัง สาธโว เม สุณันตุ
            ธัมมัสสวนกาโล อยัมภทันตา
            ธัมมัสสวนกาโล อยัมภทันตา
            ธัมมัสวนกาโล อยัมภทันตา ฯ 
คาถาบูชาครู
๏ วันทิตวา สุคตังนาถัง
พุทธัญจะ ธัมมัญจะ
สังฆัญจะ สาธุกัง
นโมพุทธายะ ทิพพมันตรานัง
ปวักขามิ ยถาพลัง
ปัญจอักขรา นิชาตา
นโมพุทธายะ วันทะติ ฯ
๏ นมัสสิตวา อิสีสิทธิโลกนาถัง
อนุตตรัง อิสีจะพันธนังสาตรา
อหังวันทามิตัง อิสีสิทธิเวสสะ ฯ
๏ วันทิตวา อาจาริยัง
คุรุปาทัง อาคัจฉาหิ
สัพพกัมมา ประสิทธิเม
สัพพะอันตรายัง วินาสสันติ
สัพพสิทธิ ภวันตุเม ฯ
๏ มะ อะ อุ อะ ธิ กะ มู ลัง
ตรีเทวานังมหาสาตรา
อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา
อุอะสะวา มหามันตัง ฯ
๏ โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง
(นวกพรหม นามะ / พรหมา สหปตินามะ)
อาทิกัปเป สุอาคโต ปัญจปทุมังทิสวา
นโมพุทธายะ วันทนัง ฯ
๏ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิย
ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง
สิทธิลาโภ นิรันตรัง สัพพกัมมัง
ประสิทธิเม สัพพสิทธิ ภวันตุเม ฯ
๏ ยมหัง สัมมาสัมพุทธัง ฯ
ยมหัง สวากขาตัง ฯ
ยมหัง สุปฏิปันนัง ฯ
๏ ยมหัง คุรุอาจาริยัง สรณังคโต
อิมินา สักกาเรนะตัง ฯ
คุรุอาจาริยัง อภิปูชยามิ
๏ ยมหังมาตาปิตูนัง สรณังคโต
อิมินา สักกาเรนะตัง ฯ
มาตาปิตูนัง อภิปูชยามิ
โองการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
๏ นะโมสุคะโต อะตีตาจะ
๏ นะโมสุคะโต ปัจจุปปันนา
๏ นะโมสุคะโต อะนาคะตา
ปัญจะพุทธา มะเหสินัง
อิทธะปะฐะวิง ปัญจะพุทธา
สัพพัญญูตะญาระปะฏิเวธัง
นะวะโลกุตะระ ธัมเมหิ
สัพพเพสิขิพุทธามะเหสินัง
เมตเตยโยพุทธะอะนาคะตา
ปัญจะพุทธา ชาตา ปะถะวียัง
มาตุคัพพา นิกขะมิตะวา
มาตุคัพภัง ปะติฏฐิตัง
จุติสันธิยังวา จะตุโลกะปาลารักขัง
มะหาอัจฉิริยัง สะกะละมะหาปะถะวียาวะ
อากาสะกังคัง ตัณหาโลกาหะลัง
ตะถา สะระณัตถี สะมุททะคัมภีรัง
ปะทุมะอุปะลังกะมุทธะชาตารักขันธะปัตตะ
สังขัง ปะทุมา อุเจโตลังกา
โตปะวะระปะทุมะ ปุปผิตะสะกะละ
มะหาปะถะวียัง ปัตตะลัง
ปะทุมุปปสัสะชาตา อากะสะ
ทะวารังวิตาลังปะทุมะ อุปัลละสันธานัง
สัตตะทิพพะตุริยัง ปะวะรัง
ปะตากาสัง พุทโธ สะกะละ
มะหาปะถะวียัง อาลุกา สิลาอุทะกา
สัพเพสุวัณณะ รัชชะฏะชาตา
สุวัณณะรัชชะฏะปุลาณังจะละติ
ทุพภะลาปาตุระเหสุ สัพเพพิชชะปะถะวียัง
ชะละพิชชะมูละ พิชชะธะรากัมปะรุกเขชาตา
ทิพพะโอยานัง ตะถาอิทธิสังยุตัตโถ
สัพพะพุทธา สัพพัญญูตัญญาณะ
ปะติเวธัง ปะวะรัง อังคะลักขะณัง
พุทธาฉัพพัณณะรัง สิยาโลกัง
อะมัตถัทโธโลกะหิตังสีติโลกะ
สะมัตถิโลกังพิชชังพานะโลกะเสฏฐัง
โลกะหัสธัยยะสะมัตติเทวะ
ปัจฉิง สุพุทธาอะธิฏฐานะสัจจัง
อะหังปูชา อะหังวันทา
อะหังปาสา โทมะนา
สัพพะโสตถีจะ ปัญจะพุทธา
ทะสะลักขะณา อะหัง คะเหตตะวา
ทะเสสิเต สุวัณณะ
ธัมมะชาตาวานิธิวาปาตุระเหสุง
สัพพะพิชชะมะหะโว
โสถะคุชชะลี โน ขันธิตตะวา
อะหัง อุทังปาตุระเหสุง
สุวัณณะธัมมะชาตาวาพิชชะปาตุระเหตุ
ทะสาปะทะลักขะณะพุทธานัง
นิสเสยยะยาคงคง พาลุกา
มิตถิปัญญะปัญญะปุปผาลิลาเหโภขะละณี
วะยันเต สุวัณณะ รัชชะฏาสะหะ
สัพพะพิชชาขิปปะเมวะ สะมิชฌันตุ ฯ
๏ นะโม สุคะโต สิขิโต ปะวะโร
นะโม กุกกุสันโธ พุทธะเสฏโฐ
นะโม โกนาคะมะโน พุทธะเสฏโฐ
นะโม กัสสะโป พุทธะอังโค
นะโม โคตะโม โลกะหิโต
นะโม เมตเตยโย มะหาวีโร
ปัญจะพุทธาปะทะคะตา
สะวัตถิลาภา ภุวันตุ เม ฯ
๏ สัพเพเทวาสะมาคะตา ปัสสันตุ เม
สัชฌายะมันตัง สิขีสัมพุทธานุภาวเนะ
สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
กุกกุสันธะสัมพุทธานุภาเวนะ
สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
โกนาคะมะนัสสะสัมพุทธานุภาเวนะ
สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
กัสสะปะสัมพุทธานุภาเวนะ
สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
โคตะมะสัมพุทธานุภาเวนะ
สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
อะระหันโต อัคคะสาวะกาพิชะกัง
สัพพะธะนัง สาวัตถิลาภา ภะวันตุ เม ฯ
๏ สัพเพเทวายักขาภูตา
ปะริตตาปะเวอัตตะเน
สัพเพราชาเมธิยะมะนุสสา
สัพเพโกธา วินาสสันตุ
ทิสสะวาตัญจะ ปิยะปุตตัง
ปุตโตสิเนโห สัพเพชะนา
ปะริชายะ มะหาโภโค
มะหายะโส ภัยยะสัตรู
วินาส สันติ ฯ
๏ นะ กาโร กกุสันโธ พุทโธ
โม กาโร โกนาคะมะโน พุทโธ
พุท กาโร กัสสะโป พุทโธ
ธา กาโร โคตโม พุทโธ
ยะ กาโร เมตเตยโย พุทโธ
ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
๏ นโมนมัสการ เมแห่งข้าพระพุทธเจ้า
จะขอนมัสการถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
อันทรงนามกร ชื่อพระกุกกุสันโธ
ชื่อพระโคนาคม ชื่อพระกัสสโป
ชื่อพระสากยมุนี ชื่อพระศรีอาริยไมตรี 
๏ ขอเดชะพระบารมี
พระศรีสัพพัญญู จะขออาราธนาอัญเชิญ
พระองค์เจ้าเข้ามาช่วยปราบมารกุลี
ทั้งฝูงผีปีศาจราชทูต ทั้งผีภูตและผีพรายเปรตอสูรกาย
มายาโรคาอันตราย สารพัดอาวุธสิ้นทั้งหลาย
ขอให้แคล้วคลาดทั้งสิงห์สัตว์อันร้ายกาจ
ขอให้ขาดจากอุบาทว์และจัญไร
ทั้งคุณไสยอันเขาใช้มาแต่เมืองต่ำและเมืองบน
ทั้งคุณผีและคุณคน
ผ้าพยนต์และอาภรรพ์อันเขาฝังไว้หาทางกลางประตู
ขอพระสัพพัญญูจงมาทำลายให้พ่ายแพ้ด้วยพระวิชชา 
๏ ข้าพเจ้าจะขออาราธนา
พระธรรมเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
อันสว่างทั่งโลกทั้งหลายต่างประทีปแก้วชัชวาล
โปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์อบาย
เดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลาย
ขอให้หายสารพัดอันมิดีอย่ามีมา
ข้าพเจ้าจะขออาราธนา พระสงฆ์
อันทรงศีลบริสุทธิ์เข้ามานั่งตั้งพิธี
ข้าจึงตักเอาน้ำในสระโบกขรณี
มาชำระโทษอันตรายด้วยบาปกรรมทั้งหลาย
คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันได้ทำมาแต่ชาติก่อนและหนหลัง
น้ำใจข้าได้ตั้งตรงต่อ
๏ ขออาราธนาคุณพระสงฆ์เจ้า
เข้ามาสวดพระพุทธมนต์
จับด้ายมงคลวงหม้อน้ำได้สามชั้น
ข้าจะขอล้างโทษอันตรายสารพัดเคราะห์
สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย
สารพัดเสนียดจัญไร วินาสสันติ 
๏ พุทธังจักรวาฬัง อหังวันทามิ ประสิทธิเม ฯ
ธัมมังจักรวาฟัง อหังวันทามิ ประสิทธิเม ฯ
สังฆังจักรวาฬัง อหังวันทามิ ประสิทธิเม ฯ
๏ อุณหิส์สวิชโย ธัมโมโลเกอนุต์ตโร
สัพเพสัตตหิตัตถาย ตังตวัง คัณหาหิเทวเต
ปริวัชเชราชทัณเฑ อมนุสสัคคิปาวเก
พยัคเฆนาเควิเสภูเต อกาลมรณเนวา
สัพพัสมามรณามุตโต ฐเปตวากาลมาลิตัง
ตัสเสวอานุภาเวน โหตุเทโวสุขีสทา
สุทธสีลังสมาทานัง ธัมมังสุจริตังจเร
ตัสเสวอานุภาเวนะ โหตุเทโวสุขีสทา
ลิกขิตังจิน์ติตังปูชัง ธารนังวาจนังคุรุ
ปเรสังเทสนังสุตวา ตัสสอายุปวัฑฒติ ฯ
๏ อิรชาคตรสา ติหังจโตโรถินัง
ปิสัมรโลปุสัตพุท์ โสมาณกริถาโธ
ภสัมสัมวิทเทภ คพุท์ปันทูธัมวค
วาโธโนอมมวา อวิสุนุตสานุส์ติ ฯ
๏ อิติปิโสสัมปันโนสุคโตภควาติ
อิติอรหังภควาติ ภควา วาอิรา
ตวามยุตะ อิติภควาอิติมะอะอุ
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ อิติปัสวาติ
๏ กายปัสสะทิ จิตตปัสสะทิ
กายลหุตา จิตตลหุตา
กายมุทุตา จิตตมุทุตา
กายกามยตา จิตตกามยตา
กายพระคุณ์ญตา จิตพระคุณ์ญตา
กายสุคพุทธานุสติ จิตสุคพุทธานุสติ
๏ ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง
ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง
มุตเต มุตเต สัมปัตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง
สุตัง คมิติ สุตัง คมิติ มัคคะยีติ ทิฏฐิลา ทัณฐะลา
โรคิลา กะระลา ทุพพลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ
มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จิตติ จิตติ
ธารณีติ ธารณีติ อิทัง ธารณะ ปริตตัง
๏ สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร
วิวันชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภวันตุเม
รักขันตุ สุรักขันตะ
(คัดลอกมาจากคัมภีร์พิชัยสงคราม)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น