อิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘ (คาถาดอกไม้สวรรค์)

นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ
นะโม พุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
ขอนอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
————————————————————
คาถาทิพยบุปผาสวรรค์ (คาถาดอกไม้สวรรค์)
            สิทธิการิยะ มนต์บทหนึ่งเป็นเมตตามหานิยมที่หาประมาณอานิสงค์มิได้นั่น มีอยู่หลายคติด้วยกัน คติมนต์เมตตามหานิยมแห่งพระพุทธคุณก็มีด้วยมนต์ดอกไม้สวรรค์ เป็นยอดแห่งเมตตามหานิยม ขานนามที่เป็นพุทธคุณว่า อิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘ อันเหล่าพระอาจารย์ก็ดี คณาจารย์ก็ดี เกจิอาจารย์ก็ดี เถระอาจารย์ก็ดี ทั้งหลายกล่าวว่า หากจะหยั่งให้เจริญจนได้ผลอานิสงค์แห่งเมตตามหานิยมต้องกำกับเสมอว่าพระคาถานี้มีชื่อเรียกขนานนามว่า “ดอกไม้สวรรค์” พึงอุปเท่ห์ใช้เสกเครื่องปรุงเครื่องหอมเครื่องแต่งเครื่องใส่ทั้งหลาย เสื่อผ้าทั้งหลายแล้ว ดอกไม้สวรรค์นี้ย่อมยังเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายทั้งปวงอันมีอาถรรพ์แรงนักหนาของพระภูมิ เจ้าที่ เทวดา อันมีถูกกับบุคคล ทำให้ถึงแก่โรคาห้อมล้อม เจ็บเล็กเจ็บน้อย สามวันสบาย สี่วันเป็นโรค หาความอันสุขสงบสันติมิได้ โบราณจารย์ท่านว่า ความสันติ อาศัยคุณแห่งพระคาถานี้ พึงจัดหาของให้ครบสิ่งจักมีบายศรีปากชามหนึ่งคู่ เครื่องสังเวยหัวหมู เหล้า เงินขันครูบาอาจารย์อีก ๒๔ สลึง หากมีอีกก็จักดีนักทั้งขนมข้าวต้ม ข้าวตอกเศษเงินเป็นต้นเป็นปฐมไป
            พีธีกรรมก็หามีอันใดมากมายไม่ ตั้งเครื่องบูชา เจริญมนต์เสกเครื่องเซน ๙ จบ เสกเจิม ๙ จบ อัญเชิญหมู่เทพเทวดาผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย มารับเครื่องสังเวย หลักจากเชิญท่านทั้งหลายกลับก็ถึงเวลา ที่เราจะกิน เพื่อเป็นศิริมงคล แล้วหมู่เทพเทวดาผีสางนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย จะรักใคร่ ช่วยเหลือเรา ไม่เป็นอันตรายอีกต่อไป สามารถเจริญมนต์นี้เป็นการหว่านทรายได้ด้วยเช่นกัน
            อนึ่งอันใดอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘ นี้มีความสำคัญมากต่อการลงนะหน้าทอง นะสาริกา นะการเวก นะมหานิยม มหานะสาริกา มหานะการเวก ฯลฯ ทั้งหมดทั้งสิ้น จะต้องพึ่งคาถานี้
            หากผู้ใดพึงจักใช้มนต์นี้ทางคุณพุทธก็ดี คุณไสยก็ดี ให้แปลงใจว่าเป็นพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณทั้งหมด จึงจักได้ผลดี การเจริญคาถานี้เจริญได้ในทุกคน แต่ในทางไสยแล้วผู้ใดจริตพร่องต่อคาถานี้ก็เจริญให้ถึงพร้อมมิได้ หมายความว่าอานิสงค์ไม่ครบองค์บริบรูณ์ ผู้ที่เกิดเดือนขึ้นย่อมเจริญมนต์นี้ได้ผละอานิสงค์กว่าเดือนแรม แต่ผู้ใดที่เกิดเดือนแรมประสงค์ให้อานิสงค์ครบบริบูรณ์ พึงให้ผู้เจริญมนต์นี้ได้ครบองค์มาเจริญให้ไปพร้อมๆกับตน แล้วจะเกิดผละมากมาย อันเนื่องด้วยมนต์บทนี้เป็นทางเมตตามหานิยม
            ทางเสน่ห์ เมตตามหานิยมใช้ธาตุนํ้า (อาโปธาตุ) ภาวนาว่า นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะภะกะสะ แล้วหนุนด้วยแก้วมณีโชติว่า นะมะมะนะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ ให้ตั้งธาตุว่าอย่างนี้เป็นปฐมไปก่อน
            แล้วพึงตั้งจิตให้หมั่น เจริญคาถาทิพยบุปผาสวรรค์ ต่อไปดังนี้

พระอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
หันทะ มะยัง อะนุสสะระณะ ปาฐะ คาถาโย ภะณา มะเส ฯ

พระพุทธคุณ ๕๖

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
 
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
๑. อิ. อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง      อิจฉันโต อาสะวักขะยัง 
อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต               อิทธิมันตัง นะมามิหัง
๒. ติ. ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา    ติณณัง โลกานะมุตตะโม 
ติสโสภูมี อะติกกันโต                    ติณณะโอฆัง นะมามิหัง
๓. ปิ. ปิโย เทวะมะนุสสานัง          ปิโยพรหมานะมุตตะโม 
ปิโย นาคะสุปัณณานัง                   ปิณินทริยัง นะมามิหัง
๔. โส. โสกา วิรัตตะจิตโต            โย โสภะนาโม สะเทวะเก 
โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต              โสภะวัณณัง นะมามิหัง
๕. ภะ. ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา        ภัคคะปาเปนะ ตาทินา 
ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต                ภะยะสันตัง นะมามิหัง
๖. คะ. คะมิโต เยนะ สัทธัมโม        คะมาปิโต สะเทวะกัง 
คัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง                   คะตะธัมมัง นะมามิหัง
๗. วา. วานา นิกขะมิ โย ตัณหา      วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง 
วานะ นิพพาปะ นัตถายะ                วายะมันตัง นะมามิหัง
๘. อะ. อะนัสสา สะกะสัตตานัง     อัสสาสัง เทติ โย ชิโน 
อะนันตะคุณะสัมปันโน                 อันตะคามิง นะมามิหัง
๙. ระ. ระโต นิพพานะสัมปัตเต      ระโต โย สัตตะโมจะเน 
รัมมาเปตีธะ สัตเต โย                    ระณะจัตตัง นะมามิหัง
๑๐. หัง. หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม     หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง 
หังสะมานัง มะหาวีรัง                     หันตะปาปัง นะมามิหัง
๑๑. สัม. สังขะตาสังขะเต ธัมเม      สัมมา เทเสสิ ปาณินัง 
สังสารัง สังวิฆาเฏติ                        สัมพุทธันตัง นะมามิหัง
๑๒. มา. มาตาวะ ปาลิโต สัตเต       มานะถัทเธ ปะมัททิโต 
มานิโต เทวะสังเฆหิ                       มานะฆาฏัง นะมามิหัง
๑๓. สัม. สัญจะยัง ปาระมี               สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโน 
สังขารานัง ขะยัง ทิสวา                  สันตะคามิง นะมามิหัง
๑๔. พุท. พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ       พุชฌาเปติ มะหาชะนัง 
พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง                พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง
๑๕. โธ. โธติ ราเค จะ โทเส จะ      โธติ โมเห จะ ปาณินัง 
โธตะเกลสัง มะหาปุญญัง               โธตาสะวัง นะมามิหัง
๑๖. วิช. วิเวเจติ อะสัทธัมมา           วิจิตะวา ธัมมะเทสะนัง 
วิเวเก ฐิตะจิตโต โย                        วิทิตันตัง นะมามิหัง
๑๗. ชา. ชาติธัมโม ชะราธัมโม       ชาติอันโต ปะกาสิโต 
ชาติเสฏเฐนะ พุทเธนะ                    ชาติมุตตัง นะมามิหัง
๑๘. จะ. จะเยติ ปุญญะสัมภาเร       จะเยติ สุขะสัมปะทัง 
จะชันตัง ปาปะกัมมานิ                    จะชาเปนตัง นะมามิหัง
๑๙. ระ. ระมิตัง เยนะ นิพพานัง       รักขิตา โลกะสัมปะทา 
ระชะโทสาทิเกลเสหิ                       ระหิตันตัง นะมามิหัง
๒๐. ณะ. นะมิโตเยวะ พรหเมหิ       นะระเทเวหิ สัพพะทา 
นะทันโต สีหะนาทัง โย                  นะทันตัง ตัง นะมามิหัง
๒๑. สัม. สังขาเร ติวิเธ โลเก           สัญชานาติ อะนิจจะโต 
สัมมา นิพพานะสัมปัตติ                 สัมปันโน ตัง นะมามิหัง
๒๒.ปัน. ปะกะโต โพธิสัมภาเร       ปะสัฏโฐ โย สะเทวะเก 
ปัญญายะ อะสะโม โหติ                  ปะสันนัง ตัง นะมามิหัง
๒๓. โน. โน เทติ นิระยัง                 คันตุง โน จะ ปาปัง อะการะยิ 
โน สะโม อัตถิ ปัญญายะ                 โนนะธัมมัง นะมามิหัง
๒๔. สุ. สุนทะโร วะระรูเปนะ         สุสะโร ธัมมะภาสะเน 
สุทุททะสัง ทิสาเปติ                        สุคะตันตัง นะมามิหัง
๒๕. คะ. คัจฉันโต โลกิยา ธัมมา     คัจฉันโต อะมะตัง ปะทัง 
คะโต โส สัตตะโมเจตุง                  คะตัญญาณัง นะมามิหัง
๒๖. โต. โตเสนโต วะระธัมเมนะ    โตสัฏฐาเน สิเว วะเร 
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง                     โตละจิตตัง นะมามิหัง
๒๗. โล. โลเภ ชะหะติ สัมพุทโธ    โลกะเสฏโฐ คุณากะโร
โลเภ สัตเต ชะหาเปติ                      โลภะสันตัง นะมามิหัง
๒๘. กะ. กันโต โย สัพพะสัตตานัง   กัตวา ทุกขักขะยัง ชิโน 
กะเถนโต มะธุรัง ธัมมัง                   กะถาสัณหัง นะมามิหัง
๒๙. วิ. วินะยัง โย ปะกาเสติ            วิทธังเสตวา ตะโย ภะเว 
วิเสสัญญาณะสัมปันโน                   วิปปะสันนัง นะมามิหัง
๓๐. ทู. ทูเส สัตเต ปะหาเสนโต      ทูรัฏฐาเน ปะกาสะติ 
ทูรัง นิพพานะมาคัมมะ                    ทูสะหันตัง นะมามิหัง
๓๑. อะ. อันตัง ชาติชะราทีนัง         อะกาสิ ทิปะทุตตะโม 
อะเนกุสสาหะจิตเตนะ                    อัสสาเสนตัง นะมามิหัง
๓๒. นุต. นุเทติ ราคะจิตตานิ           นุทาเปติ ปะรัง ชะนัง 
นุนะ อัตถัง มะนุสสานัง                   นุสาสันตัง นะมามิหัง
๓๓. ตะ. ตะโนติ กุสะลัง กัมมัง       ตะโนติ ธัมมะเทสะนัง 
ตัณหายะ วิจะรันตานัง                     ตัณหาฆาฏัง นะมามิหัง
๓๔. โร. โรเสนโต เนวะ โกเปติ      โรเสเหวะ นะ กุชฌะติ 
โรคานัง ราคะอาทีนัง                       โรคะหันตัง นะมามิหัง
๓๕. ปุ. ปุณันตัง อัตตะโน ปาปัง      ปุเรนตัง ทะสะปาระมี 
ปุญญะวันตัสสะ ราชัสสะ                ปุตตะภูตัง นะมามิหัง
๓๖. ริ. ริปุราคาทิภูตัง วะ                 ริทธิยา ปะฏิหัญญะติ 
ริตตัง กัมมัง นะ กาเรตา                   ริยะวังสัง นะมามิหัง
๓๗. สะ. สัมปันโน วะระสีเลนะ     สะมาธิปะวะโร ชิโน 
สะยัมภูญาณะสัมปันโน                  สัณหะวาจัง นะมามิหัง
๓๘. ทัม. ทันโต โย สะกะจิตตานิ   ทะมิตะวา สะเทวะกัง 
ทะทันโต อะมะตัง เขมัง                 ทันตินทริยัง นะมามิหัง
๓๙. มะ. มะหุสสาเหนะ สัมพุทโธ   มะหันตัง ญาณะมาคะมิ 
มะหิตัง นะระเทเวหิ                        มะโนสุทธัง นะมามิหัง
๔๐. สา. สารัง เทตีธะ สัตตานัง        สาเรติ อะมะตัง ปะทัง 
สาระถี วิยะ สาเรติ                           สาระธัมมัง นะมามิหัง
๔๑. ระ. รัมมะตาริยะสัทธัมเม          รัมมาเปติ สะสาวะกัง 
รัมเม ฐาเน วะสาเปนตัง                   ระณะหันตัง นะมามิหัง
๔๒. ถิ. ถิโต โย วะระนิพพาเน         ถิเร ฐาเน สะสาวะโก
 ถิรัง ฐานัง ปะกาเสติ                       ถิตัง ธัมเม นะมามิหัง
๔๓. สัต. สัทธัมมัง เทสะยิตวานะ   สันตะนิพพานะปาปะกัง 
สะสาวะกัง สะมาหิตัง                     สันตะจิตตัง นะมามิหัง
๔๔. ถา. ถานัง นิพพานะสังขาตัง     ถาเมนาธิคะโต มุนิ 
ถาเน สัคคะสิเว สัตเต                      ถาเปนตัง ตัง นะมามิหัง
๔๕. เท. เทนโต โย สัคคะนิพพานัง  เทวะมะนุสสะปาณินัง 
เทนตัง ธัมมะวะรัง ทานัง                 เทวะเสฏฐัง นะมามิหัง
๔๖. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง     วันตะโมหัง อะนาสะวัง 
วันทิตัง เทวะพรหเมหิ                    มะหิตันตัง นะมามิหัง
๔๗. มะ. มะหะตา วิริเยนาปิ           มะหันตัง ปาระมิง อะกา 
มะนุสสะเทวะพรหเมหิ                  มะหิตันตัง นะมามิหัง
๔๘. นุส. นุนะธัมมัง ปะกาเสนโต   นุทะนัตถายะ ปาปะกัง 
นุนะ ทุกขาธิปันนานัง                     นุทาปิตัง นะมามิหัง
๔๙. สา. สาวะกานังนุสาเสติ           สาระธัมเม จะ ปาณินัง 
สาระธัมมัง มะนุสสานัง                  สาสิตันตัง นะมามิหัง
๕๐. นัง. นันทันโต วะระสัทธัมเม    นันทาเปติ มะหามุนิ 
นันทะภูเตหิ เทเวหิ                          นันทะนียัง นะมามิหัง
๕๑. พุท. พุชฌิตาริยะสัจจานิ           พุชฌาเปติ สะเทวะกัง 
พุทธะญาเณหิ สัมปันนัง                  พุทธัง สัมมา นะมามิหัง

๕๒. โธ. โธวิตัพพัง มะหาวีโร         โธวันโต มะละมัตตะโน 
โธวิโต ปาณินัง ปาปัง                      โธตะเกลสัง นะมามิหัง
๕๓. ภะ. ภะยะมาปันนะสัตตานัง      ภะยัง หาเปติ นายะโก 
ภะเว สัพเพ อะติกกันโต                    ภะคะวันตัง นะมามิหัง
๕๔. คะ. คะหิโต เยนะ สัทธัมโม      คะตัญญาเณนะ ปาณินัง 
คะหะณิยัง วะรัง ธัมมัง                     คัณหาเปนตัง นะมามิหัง
๕๕. วา. วาปิตัง ปะวะรัง ธัมมัง        วานะโมกขายะ ภิกขุนัง 
วาสิตัง ปะวะเร ธัมเม                       วานะหันตัง นะมามิหัง
๕๖. ติ. ติณโณ โย สัพพะปาเปหิ       ติณโณ สัคคา ปะติฏฐิโต 
ติเร นิพพานะสังขาเต                       ติกขะญาณัง นะมามิหัง
ฉัปปัญญาสะ พุทธะคาถา                 พุทธะคุณา สุคัมภิรา
เอเตสะมานุภาเวนะ                          โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

พระธรรมคุณ ๓๘

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโมสันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วัญญูหีติ.
 ๑. สวาก. สวาคะตันตัง สิวัง รัมมัง สวานะยัง ธัมมะเทสิตัง 
สวาหุเนยยัง ปุญญะเขตตัง                         สวาสะภันตัง นะมามิหัง
๒. ขา. ขาทันโต โย สัพพะปาปัง  ขายิโต โย จะ มาธุโร 
ขายันตัง ติวิธัง โลกัง                       ขายิตันตัง นะมามิหัง
๓. โต. โตเสนโต สัพพะสัตตานัง  โตเสติ ธัมมะเทสะนัง 
โตสะจิตตัง สะมิชฌันตัง                โตสิตันตัง นะมามิหัง
๔. ภะ. ภัคคะราโค ภัคคะโทโส     ภัคคะโมโห อนุตตะโร 
ภัคคะกิเลสะสัตตานัง                     ภะคะวันตัง นะมามิหัง
๕. คะ. คัจฉันโต รัมมะเก สิเว        คะมาปิโต สะเทวะเก 
คัจฉันโต พรหมะจะริเย                  คัจฉันตันตัง นะมามิหัง
๖. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง      วันตะโมหัง วันตะปาปะกัง 
วันตัง พาละมิจฉาทีนัง                    วันตะคันถัง นะมามิหัง
๗. ตา. ตาเรสิ สัพพะสัตตานัง        ตาเรสิ โอริมังติรัง 
ตาเรนตัง โอฆะสังสารัง                 ตาเรนตันตัง นะมามิหัง
๘. ธัม. ธะระมาเนปิ สัมพุทเธ         ธัมมัง เทสัง นิรันตะรัง 
ธะเรติ อะมังตัง ฐานัง                      ธะเรนตันตัง นะมามิหัง
๙. โม. โมหัญเญ ทะมันโต สัตเต  โมหะชิเต อะการะยิ 
โมหะชาเต ธัมมะจารี                      โมหะชิตัง นะมามิหัง
๑๐. สัน. สัพพะสัตตะตะโมนุโท  สัพพะโสกะวินาสะโก 
สัพพะสัตตะหิตักกะโร                   สัพพะสันตัง นะมามิหัง
๑๑. ทิฏ. ทิฏเฐ ธัมเม อะนุปปัตโต  ทิฏฐิกังขาทะโย ลุโต 
ทิฏฐี ทวาสัฏฐิ ฉินทันโต                 ทิฏฐะธัมมัง นะมามิหัง
๑๒. ฐิ. ฐิติสีละสะมาจาเร               ฐิติเตระสะธุตังคะเก 
ฐิติธัมเม ปะติฏฐาติ                          ฐิติปะทัง นะมามิหัง
๑๓. โก. โกกานัง ราคัง ปีเฬติ         โกโธปิ ปะฏิหัญญะติ 
โกกานัง ปูชิโต โลเก                       โกกานันตัง นะมามิหัง
๑๔. อะ. อัคโค เสฏโฐ วะระธัมโม อัคคะปัญโญ ปะพุชฌะติ 
อัคคัง ธัมมัง สุนิปุณัง                       อัคคันตัง วะ นะมามิหัง
๑๕. กา. กาเรนโต โย สิวัง รัชชัง    กาเรติ ธัมมะจาริเย 
กาตัพพะสุสิกขากาเม                     กาเรนตันตัง นะมามิหัง
๑๖. ลิ. ลิโต โย สัพพะทุกขานิ        ลิขิโต ปะฏิกัตตะเย 
ลิมปิเตปิ สุวัณเณนะ                        ลิตันตังปิ นะมามิหัง
๑๗. โก. โก สะทิโสวะ ธัมเมนะ    โก ธัมมัง อะภิปูชะยิ 
โก วินทะติ ธัมมะระสัง                   โกสะลันตัง นะมามิหัง
๑๘. เอ. เอสะติ พุทธะวะจะนัง      เอสะติ ธัมมะมุตตะมัง
 เอสะติ สัคคะโมกขัญจะ                เอสะตันนัง นะมามิหัง
๑๙. หิ. หิเน ฐาเน นะ ชายันเต         หิเน โถเมติ สุคคะติง 
หิเน โมหะสะมัง ชาลัง                    หินันตังปิ นะมามิหัง
๒๐. ปัส. ปะกะโต โพธิสัมภาเร     ปะสัฏโฐ โย สะเทวะเก 
ปัญญายะ นะ สะโม โหติ                ปะสันโน ตัง นะมามิหัง
๒๑. สิ. สีเลนะ สุคะติง ยันติ           สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ                       สีละธัมมัง นะมามิหัง
๒๒. โก. โก โส อัคคะปุญโญ พุทโธ โกธะชะหัง อะธิคัจฉะติ 
โก ธัมมัญจะ วิชานาติ                      โกธะวันตัง นะมามิหัง
๒๓. โอ. โอภะโต สัพพะกิเลสัง    โอภัญชิโต สัพพาสะวัง 
โอภะโต ทิฏฐิชาลัญจะ                   โอภะตัง ตัง นะมามิหัง
๒๔. ปะ. ปัญญา ปะสัฏฐา โลกัสมิง ปัญญา นิพเพธะคามินี 
ปัญญายะ นะ สะโม โหติ                ปะสันโน ตัง นะมามิหัง
๒๕. นะ. นะรานะระหิตัง ธัมมัง    นะระเทเวหิ ปูชิตัง 
นะรานัง กามะปังเกหิ                      นะมิตันตัง นะมามิหัง
๒๖. ยิ. ยิชชะเต สัพพะสัตตานัง    ยิชชะเต เทวะพรหมุนา 
ยิชชิสสะเต จะ ปาณีหิ                     ยิฏฐันตัมปิ นะมามิหัง
๒๗. โก. โกปัง ชะหะติ ปาปะกัง โกธะโกธัญจะ นาสะติ 
โกธัง ชะเหติ ธัมเมนะ                     โกธะนุทัง นะมามิหัง
๒๘. ปัจ. ปะปัญจาภิระตา ปะชา   ปะชะหิตา ปาปะกา จะโย 
ปัปโปติ โสติวิปุโล                           ปัชโชตันตัง นะมามิหัง
๒๙. จัต. จะริตวา พรหมะจะริยัง   จัตตาสะโว วิสุชฌะติ 
จะชาเปนตัง วะ ทาเนนะ                จะชันตันตัง นะมามิหัง
๓๐. ตัง. ตะโนติ กุสะลัง กัมมัง      ตะโนติ สัพพะวีริยัง 
ตะโนติ สีละสะมาธิง                       ตะนันตังวะ นะมามิหัง
๓๑. เว. เวรานิปิ นะ พันธันติ          เวรัง เตสูปะสัมมะติ
 เวรัง เวเรนะ เวรานิ                       เวระสันตัง นะมามิหัง
๓๒. ทิ. ทีฆายุโก พะหุปุญโญ        ทีฆะรัตตัง มะหัพพะโล 
ทีฆะสุเขนะ ปุญเญนะ                     ทีฆะรัตตัง นะมามิหัง
๓๓. ตัพ. ตะโต ทุกขา ปะมุญจันโต ตะโต โมเจติ ปาณิโน 
ตะโต ราคาทิเกลเสหิ                       ตะโต โมกขัง นะมามิหัง
๓๔. โพ. โพธิง วิชชา อุปาคะมิ      โพเธติ มัคคะผะลานิ จะ 
โพธิยา สัพพะธัมมานัง                    โพธิยันตัง นะมามิหัง
๓๕. วิญ. วิระติ สัพพะทุกขัสมา    วิริเยเนวะ ทุลละภา 
วิริยาตาปะสัมปันนา                        วิระตันตัง นะมามิหัง
๓๖. ญู. ญูตัญญาเณหิ สัมปันนัง     ญูตะโยคะสะมัปปิตัง 
ญูตัญญาณะทัสสะนัญจะ                ญูตะโยคัง นะมามิหัง
๓๗. หี. หีสันติ สัพพะโทสานิ       หีสันติ สัพพะภะยานิ จะ 
หีสะโมหา ปะฏิสสะตา                  หีสันตันตัง นะมามิหัง
๓๘. ติ. ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม 
ติสโส ภูมี อะติกกันโต                    ติณณะโอฆัง นะมามิหัง
อัฏฐัตติงสะ ธัมมะคาถา                  ธัมมะคุณา สุคัมภิรา 
เอเตสะมานุภาเวนะ                          โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

พระสังฆคุณ ๑๔

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ
๑. สุ. สุทธะสีเลนะ สัมปันโน         สุฏฐ โย ปะฏิปันนะโก 
สุนทะโร สาสะนะกะโร                 สุนทะรันตัง นะมามิหัง
๒. ปะ. ปะฏิสัมภิทัปปัตโต โย        ปะสัฏโฐ วะ อะนุตตะโร 
ปัญญายะ อุตตะโร โลเก                 ปะสัฏฐันตัง นะมามิหัง
๓. ฏิ. ติตถะกะระชิโต สังโฆ         ติตโถ ธีโรวะ สาสะเน 
ติตถิโย พุทธวะจะเน                       ติตถันตังปิ นะมามิหัง
๔. ปัน. ปะสัฏโฐ ธัมมะคัมภีโร      ปัญญะวา จะ อะวังกะโต 
ปัสสันโต อัตถะธัมมัญจะ               ปะสัฏฐังปิ นะมามิหัง
๕. โน. โน เจติ กุสะลัง กัมมัง         โน จะ ปาปัง อะการะยิ 
โนนะตัง พุชฌะติ ธัมมัง                 โนทิสันตัง นะมามิหัง
๖. ภะ. ภัคคะราโค ภัคคะโทโส      ภัคคะโมโห จะ ปาณินัง 
ภัญชะโก สัพพะเกลสานัง              ภะคะวันตัง นะมามิหัง
๗. คะ. คัจฉันโต โลกิยัง ธัมมัง      คัจฉันโต โลกุตตะรัมปิจะ 
คะโตเยวะ กิเลเสหิ                          คะมิตันตัง นามาะมิหัง
๘. วะ. วัณเณติ กุสะลัง ธัมมัง         วัณเณติ สีละสัมปะทัง 
วัณเณติ สีละรักขิตัง                        วัณณิตันตัง นะมามิหัง
๙. โต. โตเสนโต เทวะมะนุสเส     โตเสนโต ธัมมะเทสะยิ 
โตเสติ ทุฏฐะจิตเตปิ                        โตเสนตันตัง นะมามิหัง
๑๐. สา. สาสะนัง สัมปะฏิจฉันโน สาสันโต สิวะคามินิง 
สาสะนะมะนุสาสันโต                    สาสันตันตัง นะมามิหัง
๑๑. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง   วันตะโมหัง สุทิฏฐิกัง 
วันตัญจะ สัพพะปาปานิ                 วันตะเกลสัง นะมามิหัง
๑๒. กะ. กะโรนโต สีละสะมาธิง กะโรนโต สาระมัตตะโน 
กะโรนโต กัมมะฐานานิ                  กะโรนตันตัง นะมามิหัง
๑๓. สัง. สังสาเร สังสะรันตานัง    สังสาระโต วิมุจจิ โส 
สังสาระทุกขา โมเจสิ                      สังสุทธันตัง นะมามิหัง
๑๔. โฆ. โฆระทุกขักขะยัง             กัตวา โฆสาเปติ สุรัง นะรัง 
โฆสะยิ ปิฏะกัตตะยัง                      โฆสะกันตัง นะมามิหัง
จะตุททะสะ สังฆะคาถา                 สังฆะคุณา สุคัมภิรา
เอเตสะมานุภาเวนะ                        โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
ฉัปปัญญาสะ พุทธะคุณา                ธัมมะคุณา อัฏฐะติงสะติ
สังฆคุณา จะ จุททะสะ                    อัฏฐตตะระสะเต อิเม
ทิเน ทิเน สะระเตปิ โสตถี               โหนติ นิรันตะรันติ.

จบพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘

ปิ. ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโย พรัหมานะมุตตะโม
ปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหังไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น