สรภัญญะ พระพุทธสิหิงค์คำฉันท์

สรภัญญะ พระพุทธสิหิงค์คำฉันท์


หันทะ มะยัง พุทธะปังสังเสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ

อิติ ปะวะระสิหิงโค                              อุตตะมะยะโสปิ เตโช
            ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส                           สักกาโร อุปาโท
            สะการะ พุทธะสาสะนัง                       โชตะยันโตวะ พุทโธ ติ ฯ
            สุระนะเรหิ มะหะโต                             ธะระมาโนวะ พุทโธ ติ ฯ


พุทธสิหิงคา                                      อุบัติมา ณ แดนใด
ประเสริฐ ธ เกริกไกร                          ดุจกายพระศาสดา

เป็นที่เคารพน้อม                                 มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
เปรียบเช่นชวาลา                                 ศาสนาที่ยืนยง
เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ-                    สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
แดนใดพระดำรง                                 พระศาสน์คงก็จำรูญ
ด้วยเดชสิทธิ์ศักดิ์                                 ธ พิทักษ์อนุกูล
พระศาสน์ บ มิสูญ                              พระเพิ่มพูนมหิทธา
ข้า ฯ ขอเคารพน้อม                             วจีค้อมขึ้นบูชา
พิทักษ์ ธ รักษา                                    พระศาสน์มาตลอดกาล
ปวงข้าจะประกาศ                               พุทธศาสน์ให้ไพศาล
ขอพระอภิบาล                                     ชินมารนิรันดร์ เทอญ ฯ
(กราบ)ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น