คระหะสันติคาถา

คระหะสันติคาถา
คาถาคระหะทั้ง ๙ ไชยะคุรุง

๐ นะระเทวะคุรุง ภะวะปาระคะตัง
นะระเทวะปิยัง ภะวะสันติกะรัง
นะระเทวะปะสังสิตะพุทธะวะรัง
นะระเทวะสุภัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ วะระโพธิทุเม ทุมะราชะวะเร
สุนิสินนะมะตุล๎ยะคุโณ สุคะโต
อะติโฆระตะเร พะหุมาระพะเล
สุชินาติ ชิโน ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ กะรุณายุตะสีตะมะนัง สุคะตัง
วะระญาณะปะภายะตะมัง วิหะตัง
สะนะรามะระโลกะหิตัง อะสะมัง
กะรุณานิละยัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ ปะระทุกขะนุทัง ปะระโภคะกะรัง
ปะระโสกะนุทัง ปะระสิทธิกะรัง
ปะระสัตตะหิตายะ ทะเม กุสะลัง
ปะระโลกะหิตัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ นะระมัชฌะสุภัง มะรุมัชฌะ
สุภัยยะติมัชฌะสุภัง กุสะเล กุสะลัง
นะระอัตถะกะรัง มะรุอัตถะกะรัง
ติภะวัตถะกะรัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ กะระวีกะสะรัง วะระพ๎รัห๎มะสะรัง
อะติวัคคุสะรัง สะวะนียะสะรัง
วะระพุทธะวะรัง วะระธัมมะวะรัง
นะระเทวะหิตัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ วะระสีสะทะทัง วะระจักขุทะทัง
วะระปุตตะทะทัง วะระทาระทะทัง
วะระรัชชะทะทัง วะระสาระทะทัง
วะระกามะทะทัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ สุปะติฏฐิตะปาทะตะลัง สุคะตัง
วะระลักขะณะรัญชิตะปาทะตะลัง
มุทุทีฆะวะฏังคุลิตามพะนะขัน
อะติตุงคะนะขัง ปะณะมามิ ชินังฯ
๐ สุวิสุทธะวะรัง สุคะตัง อะมะลัง
อะวิสุทธะชะนัสสะ สุโธตะกะรัง
อะติอันธะชะนานะมะนันธะกะรัง
ปะริปุณณะปะภัง ปะณะมามิ ชินังฯ 

- ฉบับวัดน้ำล้อม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
- ฉบับวัดนาเหลืองใน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
- ฉบับวัดเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
       คระหะสันติคาถา เป็นคาถาสำหรับสงบระงับเคราะห์
ถอดเป็นหัวใจนวคราสทั้ง ๙ ได้๙ อักษร นะ วะ กะ ปะ นะ กะ วะ สุ สุ
       อุปเทห์ คาถาอันนำมาซึ่งสันติของพระเคราะห์ คาถานี้ใช้สวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม ระงับเคราะห์ร้ายที่กำลังจะบังเกิดขึ้น คาถานี้เป็นพุทธคุณ สรรเสริญพระพุทธเจ้า ใช้ในการห้ามพระเคราะห์ อันเกิดด้วยเทพนพเคราะห์ สาธยายเพื่อหลีกโรคภัยไข้เจ็บ และหลีกเลี่ยงชะตาที่ถึงฆาต


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น