โองการสรรเสริญครู

โองการสรรเสริญครู

อุกาสะ วิปฏิปฏิพาหายะ อุกาสะ อาราธนานัง ครูอาจาริยัง อาคัจฉันตุ ปริมันภะสัง
ปูชนียัง สัพพะสิทธิ กะเรนะตุมัง สิทธิ์เตชัง สิทธิพลัง สิทธิกิจจัง อะหังวันทามิ ตังสะทา
            โอม นะโม นมัสการ ข้าฯจะไหว้คุณพระอาจารย์สิ้นทั้งมวล ตั้งแต่คุณท้าวมหาพรหมและพระอิศวรศิวะศังกรและคุณพระสี่กรนารายณ์เป็นประธาน อีกคุณดิน คุณลม คุณน้ำ คุณไฟ คุณอุณาโลมปฏิโลม คุณอัสวาส คุณปัสวาส  คุณนิสวาส คุณอากาศเป็นปริโยสานชั้นที่สุด อีกทั้งคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณเทพเจ้า ตั้งแต่พระอาทิตย์เทวา พระจันทร์เทวา พระอังคารเทวา พระพุธเทวา พระพฤหัสบดีเทวา พระศุกร์เทวา พระเสาร์เทวา พระราหูเทวา พระเกตุบดีเทวา ขอบารมีเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯ ทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา นางเมขลาอันสถิตเที่ยวอยู่ในสาคร ทั้งหมู่เพทพยาธรเธอเสด็จจรในอากาศ อีกคุณพระฤาษีผู้ประสิทธิ์ประสาท ครูผู้รู้สมเวทและสมยา สรรพยา สรรพคาถา สรรพมนต์ตรา มหายันต์ และอาคมเธอเสด็จทุกสถาน ข้าฯจะขอนมัสการกราบไหว้ ขอให้ข้าฯ เชี่ยวชาญทั้งคุณว่านและคุณยา ทั้งคุณมนต์ตราเวทย์คาถาและมหายันต์ ขอให้เป็นศรีสิทธิเตโชชัย ทั้งอักขระที่มีฤทธิ์ ทั้งนิคหิตที่เที่ยวไกล อักขระใด ๆ เชิญมาสถาพร ทุกสรรพเวทย์สโมสร พระอิศวรเธอประทานอวยพระพรชัยประสาทประสิทธิ์ให้แก่ข้าฯมา ทั้งคุณพระเวทย์และว่านยา คุณมหามนต์ตราคาถายันต์
สิทธิสัพพะสุขขัง ภะวันตุเมฯ เอหิคาถา ปิยังกาโย ทิศาปาโมกขัง อาจาริยัง
เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ
            กูจะสูบพระคาถาทั้งปวงขึ้นเหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเกศ
พระครูกูเธอจึงให้กูเป็นเอกแก่คนทั้งหลาย เอหิคลาย คลาย ปิยังมะ มะ
พุทธัง สะระหิโสมาเร สะระเอหิมาเร มาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ
ธัมมัง สะระหิโสมาเร สะระเอหิมาเร มาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ
สังฆัง สะระหิโสมาเร สะระเอหิมาเร มาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ
กะขะคะฆะงะ จะฉะชะฌะญะ ฏะฐะฑะฒะณะ ตะถะทะธะนะ
ปะผะพะภะมะ ยะระละวะ สะหะฬะอัง
ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงเอา ทรงอัง
ทรงอะ ทรงนะโมพุทธายะ ทรงอักขระ ๔๑ ตัว โอกาเส ติฏฐาหิ ติฎฐาหิฯ
อิติอักขรา นามะโหนะติ เอหิพันธัง พันธัง นะโมพุทธายะ นะผูก โมมัด
พุทรัด ธารึง ยะกรึง อะสังวิสุโลปุสะพุภะ อิมัง กายะพันธะนัง อะธิฏฐามิฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น