โองการมหาสูบ

โองการมหาสูบ
            ๏ โอม สูบสูบ กูซิสูบเอาพิษรูปอยู่ในตน กูซิสูบเอาพิษมนต์อยู่ในปาก กูซิสูบเอาพญานาคคอคำ กูซิสูบให้มนต์กูเข็ดกูย้ำ ยิ่งกว่าไฟเดือนห้า กูซิสูบให้มนต์กูกล้าปานฟ้าแล่นถึกกัน โอม สหมสูบ
            ๏ เอหิ คาถังปิยังกาโย ทิศาปาโมขัง อาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ กุจะสูบพระคาถาขึ้นไว้ในคอ กูจะยอพระคาถาทั้งปวงขึ้นเหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นเหนือเกศ พระครูกูให้กูเป็นเอกกว่าคนทั้งหลาย เอหิคลายคลาย ปิยังมะมะ ๚๛ 
            ๏ โอมสูบสูบ กรูจักสูบเอามนต์ในปาก กรูจักสูบเอานาคคอดำ กรูจักสูบเอามนต์เพื่อนยำแม้นไฟเดือนห้า กรูจักสูบเอามนต์เพื่อนกล้าทานฟ้าโรงติดกัน อมสะโหมติด อมเจียก กรูจะเรียกฝูงหมู่พญามนต์ กรูเทียวกรูจะผูก 
            ๏ โอมสูบสูบ กรูจักสูบเอาไม้นัดในปาก กรูจักสูบเอานาคตัวดำ กรูจักสูบเอาไม้นัดเพื่อนยำไฟเดือน ๕ กรูจักสูบเอาไม้นัดเพื่อนกล้าปานฟ้า กรูจักสูบเอามหาเงิน กรูจักสูบเอามหาทอง กรูจักสูบเอามหาโชค กรูจักสูบเอามหาลาภมหาชัย กรูจักสูบเอาธาตุกายสิทธิ์ กรูจักสูบเอามนต์ กรูจักสูบเอาฤทธิ์ กรูจักสูบเอาบารมี อมสะวะโหมติด 
            ๏ โอมสูบสูบมหาสูบสูบกูจักสูบเอามนต์อยู่ ๑๖ ชั้นฟ้า อยู่ ๑๕ ชั้นดินแลชั้นคน กูจักสูบได้แล้วจงจิตจงต่อก่อนำกู โอมสะหุมโอมกระแจเหล็กโอมกระแจทองใสฮองฮอง กระแจแก้ว กูสูบแล้วกูใส่กระแสมนต์ โอมจังกังมหาจังกัง โอมสหุมติด โอมพระสัตตระเวมะเหสุราเทพพระอินทร์ตาตนวิเศษเทเวยท์ไว้ถันตะ ข้าจักเชิญอรหันตาตนตัดส่องแจ้งฮู้ด้วยปัญญาคนผู้ข้าจาก็ให้แล้วแค้วแค้วอย่าสนความ ไหลหลามมาทุกด้าวทุกหมู่ท้าวพระยาจาพิพากอ้าปาก กล่าวโวหารดูม่วนหวานโอยอ่อน โอมมะเหสักขาอัดดั้นตั้งปีก กล่าววาจาว่า ปัญญาพูดหน่อยเพิ่นคั้นคาท้องคัดเสระโทตัวขามคึดอยู่บ่ฮู้วาจานะมะสะเทเทเอวะสะหุม โอมกระแจ กระแจทองสายฮ่อง กระแจแก้ว ผู้ข้าจ่มแล้วสิใส่กระแจมนต์ โอม สหมติด เอสา ยัญติ สิทธัง วิกรึงคะเร อัคคะรัง โสระ๚๛ 
            ๏ นะดูดนะ โมดูดดูด พุทธดูดมา ธาอย่าช้า ยะเข้ามา ดูดจิตเขานะ 
อิติปะระมิตาภะ สัมมา ดูดมา ดูดอิ ดูดอา ดูดอุ ดูดด้วยพลังจักรวาล
ดูดมานิมามา ดูดคนมา มนต์มา นะมามีมา สัมมา ดูดมา อิติมามา ดูดมา
นะมามีมา สัมมาดูดมา อิติมามา ดูดมา ดูดวิชามนต์ตรึงติด ถัมมะ คะทะวะ ๚๛ 
            ๏ พุทธังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
ธัมมังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
สังฆังสะระหิ โสมาเรสะระ เอหิมาเรมาระ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ
            ๏ กะขะคะฆะงะ จะฉะชะฌะญะ ฏะฐะฑะฒะณะ ตะถะทะธะนะ ปะผะภะพะมะ ยะระละวะ สะหะฬะอัง ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงเอา ทรงอัง ทรงอะ ทรงนะโมพุทธายะ ทรงอักขระ ๔๑ ตัว โอกาเสติ ติฏฐาหิ ติฏฐะติ ๚๛ 
            ๏ นะ สูบๆ พุทโธ กโรนิสูบ มหาสูบ พุทโธ นะ สุคโต โคตมะ สูบมหาสูบสิทธิสหับ สิทธิกูจักเชิญเอาพระสังโฆ มาทะรงบ่าซ้าย กูจักเชิญเอาพระนารายณ์ มาทะรงบ่าขวา กูจักเชิญเอาพระคาถา มาทะรงเหนือหัว ห้อยพันกีบ โอมสิท โอมชน เวจะนะสหับ อ อิ อุ เอ โอ ม อ อุ อิธเจตโส ทันหมัสโส น อ ออ น แอ พระกิต พระอมราชา พญามนต์ป่องฟ้า แลป่องแถน ป่องเจียงแนนแลลูกเจ้าฟ้า แลหอสัพพี ให้ทันกันมาสูปปาก ปากออกอย่าได้หลูด พูดออกอย่าได้ ผิดจักความ ติวาคังโน ธัมมาติ วุจจะเร โสมาเรสะ โสมาเรสะ โสมาเรสะ อะวิกรึงคะเร ๚๛ 

            ๏ อิติ อักขรานามะ โหนะติ เอหิพันธัง พันธัง
นะโมพุทธายะ นะผูก โมมัด
 พุทรัด ธารึง ยะกรึง
อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิฯ

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร
พุทธะสัง มังคะรังโรเก อุมะอะปิด
ธัมมังสัง มังคะรังโรเก อุมะอะปิด
สังฆะสัง มังคะรังโรเก อุมะอะปิด
ปิดด้วยพระพุทธัง ปิดด้วยพระธัมมัง
ปิดด้วยพระสังฆัง
พุทธะกันนะกันพุทธ 
นานู ปะติถานัง วุตตะโย อัคคะโต
อุทาหะระอันใด จะเสื่อมคลายไปบ่มิได้แล้ว
อะยัง อัดสารูปา พึกสะติ ๚๛

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น