โองการมหาปลุก

โองการมหาปลุก

                              ๏ โอมปลุก มหาปลุก
กูจะปลุกทั้งชั้นฟ้าแลชั้นดิน
กูจะปลุกทั้งพระสมุทรและสายสิน
กูจะปลุกทั้งพระอินทร์และพระพรหม
กูจะปลุกทั้งพระยมและพระกาฬ
กูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่
กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีที่มีฤทธิ์
กูจะปลุกทั้งจิตและทั้งใจ ให้ลุกขึ้น
โอมปลุกมหาปลุกลุกลุกสวาหะ ๚๛ 
                           ๏ โอม ดำเนินพระศุกร์
กูจะปลุกสำแดงนารายณ์แสง
เธอจึงจะให้กูปลุกมนต์แลปลุกยา
กูจะปลุกทั้งคาถาแลเลขยันต์
กูจะปลุกทั้งเป็นสูรย์แลเป็นจันทร์
กูจะปลุกทั้งกลางวันแลกลางคืน
กูจะปลุกไม้อันยื่นก็มาระเถื่อน
กูจะปลุกทั้งบนเรือนแลป่าช้า
กูจะปลุกทั้งสะบ้าแลเขาควาย
กูจะปลุกทั้งรูปตายมาเป็น
กูจะปลุกทั้งเส้นเอ็นแลกระดูก
กูจะผูกทั้งด้ายผูกประกบ
พระครูกูชื่อพระฤษีกัสสป
ชุบมนต์ให้แก่กู อิสวาสุ มะอะอุ ๚๛ 
                             ๏ โอม ปลุกปลุก สารพัดกูจะปลุก
กูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่
กูจะปลุกทั้งกรุงพาลี
กูจะปลุกทั้งนางพระธรณี
กูจะปลุกทั้งพระฤๅษีดาบสสี่พระองค์
เธอจึงให้กูปลุกมนต์และพระคาถาทั้งร้อยพระคัมภีร์
กูจะปลุกทั้งพระฤๅษีประไลยโกฏ
เธอจึงออกพระโอษฐ์ให้ปลุกผีโขมดและพรายมายา
กูจะปลุกทั้งเทวดาแลอินทร์พรหม
กูจะปลุกทั้งพระยมแลพระกาฬ
กูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์
กูจะปลุกทั้งพระอิศวรและพระนารายณ์
กูจะปลุกทั้งพระพุทธคีเนต
กูจะปลุกทั้งพระพุทธคีนาย
กูจะปลุกทั้งนางอุมาควดี
กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีให้มีฤทธิ์กล้าหาญ
กูจะปลุกทั้งหนุมาน
กูจะปลุกได้ถ้วนทุกประการ
กูจะปลุกทั้งพระประธาน
กูจะปลุกทั้งพระเกษตรและพระปรอท
กูจะปลุกทั้งพระฤษีนารอด
อันเธอทรงยอดพระปิฎกไตร
เธอจึงให้กูปลุกเครื่องบริสุทธิ์ตะกรุด และพิศมร
กูจะปลุกผ้าประเจียด
แลมงคลให้คงทนแคล้วคลาด
กูจะปลุกเครื่องเหล็กไหล แลทองแดง
ด้วยศาสตราคม อมสิทธิฤทธิ์
กูจะปลุกทั้งหินผา แลเขี้ยวงา
กูจะปลุกแหลนปลุกหอกปลุกดาบ
ปลุกธนูกำซาบ แลมีดพร้า
กูจะปลุกไม้ตำตาก กูจะปลุกได้สารพัด
ให้เป็นพระขรรค์ไชยศรี
กูจะปลุกลูกประคำทั้งพระภควัมบดี
กูจะปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัด
กูจะปลุกให้ลุกขึ้นทุกประการ
โอม ปลุกลุกขึ้นมารองรับพระราชโองการ
สะวาหะ สะวาโหม ๚๛


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น