โองการมหาเถรตำแย (น้ำมนต์มหาเถรตำแย)

โองการมหาเถรตำแย
            คำว่า ตำแยไม่มีในภาษาบาลีนะครับ คำว่าตำแยมาจากภาษาไทยที่แปลว่า คนทำคลอด
           
มหาเถรตำแย เป็นหมอทำคลอด หรือสูตินารีแพทย์ นั้นเอง มหาเถรตำแยนับว่าเป็นสูตินารีแพทย์ที่โด่งดังมากในสมัยพุทธกาล คำว่าตำแยเพี้ยนมาจากคำว่า อาเตรยะอาเตยะดาบทเป็นชื่อของมหาเถรตำแย หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง ตำราแยคำว่า แย คำนี้เป็นภาษาทมิฬ เป็นคำสรรเสริญใช้นำหน้าคำสวดบูชาเทพ เช่น แยนาราย แยศรีหริ มีลักษณะแบบ โอมดังนั้นต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็น ตำแยในสุวรรณภูมิคือผู้ประกอบวิชาชีพในการทำคลอดแผนโบราณ 
            มหาเถรตำแย ท่านอาเตรยะ ได้รับสมญานามว่า ฤทธิ์ยาธรดาบส แปลว่านักบวชผู้มีฤทธิ์ เป็นฤาษีที่เป็นอาจารย์หมอของ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ (มหาเถรตำแยเป็นอาจารย์ของปรมจารย์นะครับ) มาดูศิษย์อาจารย์เขาคุยกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์วันนั้นคือ อาเตรยะดาบสต้องการทุกสอบความรู้ด้านสมุนไพรของลูกศิษย์ ให้ไปหาพีชวัตถุที่ไม่สามารถนำมาทำยาได้และขู่ว่าถ้าไม่มีจะไม่สอนวิชาให้อีกต่อไป
            เวลาใกล้ค่ำ ศิษย์ทั้งหลายกลับมาพร้อมกับวัตถุปรุงยา เหลือแต่หมอชีวกโกมารภัจจ์เดินมาอย่างเศร้าสร้อยพร้อมบอกอาเตรยะดาบสว่า ท่านอาจารย์ศิษย์นั้นด้อยสติปัญญานัก มิอาจหาพืชวัตถุที่ท่านอาจารย์ต้องการนั้น มาให้อาจารย์ได้ ศิษย์ได้พยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถของศิษย์แล้วขอให้อาจารย์เมตตาต่อศิษย์ด้วย” ท่านอาเตรยะยิ้มแล้วกล่าวกับท่านอาจารย์โกมารภัจว่า
โกมารภัจอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์มีให้เจ้าจนหมดสิ้นแล้วอันใดในโลกนี้ล้วนมีประโยชน์จะหาสิ่งใดที่มิอาจจะนำมาปรุงเป็นโอสถ มิได้นั้นไม่มีเลยล้วนเป็นทิพย์โอสถทั้งสิ้นไปเถอะโกมารภัจจงนำความรู้ที่มีไปทำประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์และเหล่าสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายเถิด” อาเตรยะดาบสได้ประกาศไห้ท่านหมอชีวกโกมารภัจสำเร็จวิชาแพทย์ ณ วันนั้นเองการแพทย์ ณ สำนักตักศิลาจะมีอาจารย์ผู้สอนและเป็นแพทย์ให้การรักษาด้วยกันมีแปดท่าน โดยมีอาเตรยะเป็นเจ้าสำนัก และเป็นหมอใหญ่และยังมีท่านฤๅษีหาริต ท่านอัตนิเวศ ท่านกาศยป อาจารย์เภค อาจารย์จรกะ อาจารย์วาคภัฏ อาจารย์สุศรุต ซึ่งสุศรุตเป็นคนบันทึกการรักษาคนไข้ต่างๆไว้เหมือนทำหน้าที่เป็น OPD ในปัจจุบันนี้
            รู้สึกว่าจะยาวไปล่ะ อธิบายง่าย มหาเถรตำแย คือ อาเตรยะดาบส เจ้าสำนักตักศิลา เป็นสูตินารีแพทย์ผู้โด่งดัง ได้รับสมญานามว่า ฤทธิ์ยาธรดาบส แปลว่านักบวชผู้มีฤทธิ์ อาเตรยะดาบสเป็นอาจารย์แพทย์ของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์
            เนื่องจากอาเตรยะดาบสได้รับสมญานามว่า ฤทธิ์ยาธรดาบสดังนั้นด้านวิชาอาคมจึงกล้าแกร่งสมฉายา และมีโองการหนึ่งเป็นมนต์ที่ท่านมหาเถรตำแยใช้ปรุงน้ำมนต์ เรียกมนต์บทนี้ว่า โองการมหาเถรตำแย หรือโองการพระมหาเถรตำแย ใช้ปรุงน้ำมนต์แก้คุณไสย์คุณคน แก้โรคภัยไข้เจ็บ
            ด้วยว่าโองการมหาเถรตำแยเป็นมนต์ที่มีครู ดังนั้นจึงต้องบูชาครูก่อนมิให้เป็นการผิดคำครู หลบหลู่ครูบาอาจารย์ ป้องกันมิให้เป็นภัยร้ายแก่ตนเสียก่อน มนต์จะได้ทรงพลังและขลังในฤทธ์คาถา
คำบูชาครู 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
๏ พุทธะบูชามะหาเตชะวัณโต ธัมมะบูชามะหาปัญโญ
สังฆะบูชามะหาโภคะวาโห ติกะโรนาถัง อภิปูชะยามิ
๏ พุทธังทาพะสะ ธัมมังทาพะสะ สังฆังทาพะสะ
วันทิตตะวา อาจาริยะปาทัง อันตะรายะ วินัสสันติ
สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา สิทธิสังฆา สิทธิเตชา
ไชยยะสิทธิ์ พุทธะคุณนัง ธัมมะคุณนัง สังฆะคุณนัง
มาตาปิตา ครูอาจาริยัง อาจาริยะเทวะสัพพะคุณนะ โสตถี ภะวันตุเม
๏ โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก
สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตังประภาโส
สุริยา จันทัง โกมารภัจโจ ปะกาเสสิ วันทามิ
ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ ๚๛ 
คำถวายอาราธนาพระอาจารย์เจ้า
            ๏ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระอาจารย์เจ้า อันมีท่านมเถรตำแยจงมาเป็นประธาน พร้อมด้วยพระอาจารย์ฤทธิยาธร พระอาจารฤๅษีอามรสิทธิดาบส พระฤๅษีนารต พระฤๅษีสัชนาลัยพระฤๅษีตาวัว พระฤๅษีตาไฟ พระฤๅษีกัศยะปะ พระฤๅษีสิงขะ พระฤๅษีประลัยโกฏิพระอาจารย์โรคามฤตินทร์ พระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์ อาจารย์(กล่าวชื่ออาจารย์ของตน……)และอาจารย์แพทย์ศาสตร์ทุกสาขา ขออาราธนามารับเครื่องสังเวยกระยาบวช อันมีเครื่องหอมจุลจันทน์ บายศรี ภัตตะพลี พฤกษะพลาหาร ขอน้อมถวายอาจารย์ทุกทิศา ซึ่งประสิทธิ์เวชศาสตร์วิทยา ข้าพเจ้าจำนงเจตนา จะสักการบูชาเป็นประจำทุกปี อันเป็นคารวะเวชพิธีตามประเพณีของไทยแต่โบราณกาล ๚๛

โองการพระมหาเถรตำแย
๏ โอม สิทธิสวัสดี เวยยทาวนาด้วยอาชญา
พระมหาเถรตำแย สิทธิเรืองแท้เทอะ
จึงจะให้กูแก้สิทธิกน ทาพยนสิทธินานา
กูจะแก้ทั้งโค มหิงสา สะสมทั้งหลาย
กูจึงจะแก้ทั้งสุกร แลวานร แลเวทยา
กูจึงจะแก้ทั้งยักษา แลเสือสี
กูจึงจะแก้ทั้งนนทรีมือถือกรีตะบองเล็ก
กูจึงจะแก้ทั้งปูนเพชร แลหินแลง ตะรางทองแดง
กูจึงจะแก้ทั้งกงจักร รูปยักษ์อันนานา
กูจึงจะแก้ทังเวทยาอันเขาทำ
กูจึงจะแก้ทั้งยาขำแลยาประสม
กูจึงจะแก้ทั้งลูกลมแพรมมะโหด
กูจึงจะแก้ทั้งดอกไม้โสดถ้วนถึงพัน
กูจึงจะแก้ทั้งเลขยันต์อันต้องแพนงช้างแทงเพนียด
กูจะกันทั้งเสนียดแลจังไร
กูจึงจะแก้ทั้งต้นไม้ใหญ่อันลาก ๒
ด้วยเดชเดชะพระมหาเถรตำแย
เทือจงจะให้กูแก้ทั้งผีป่าแลผีพราย
ผีต้นไม้ใหญ่ ยาไข้แข็งขัด
พระราชโองการกูประกับด้วยคุณพ่นคุนข่ม
มหาคุณคลั่งแก่เจ้าวังแก่โกสา
กูจะประกับด้วยวาจาถ้วนทุกตน
ด้วยเดชะเดชพระมนต์
พระบรมมหาบพิตรให้ประสิทธิแก่กูๆ
จึงจะระเบิดโขลนทวารบานประตูตุรุขุแรง
กูจึงจะระเบิดคีรีแลเถื่อนถ้ำ
กูจึงจะระเบิดรูปธนูแลไม้รังอาถรรพ์
โอม สวาง มหาสวาง สิทธิสวาโหน
โอม นโมพุทธะ ล เสยยะทิทังหุลุหุลุ
สะวาโหม คัดอะมุมหิโอกาเสติถาหิ ฯ
โองการพระมหาเถรตำแย ฯ
๏ อิติปิโสภควา อรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชาจรณสมฺปนฺโน สุคฺคโตโลกวิทู
อนุตฺตโรปุริสธมฺม สารถิสตฺถา
เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธภควาติ
๏ สฺวากฺขาโต ภควตาธมฺโม สนฺทิทฺธิโก
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนฺนยิโกปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพวิญฺญูหีติ
สุปติปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ
อุชุปฏิปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ
ญายปฏิปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ
สามีจิปฏิปนฺโนภควโตสาวกสํโฆ
ยทิทํจตฺตาริ ปุริสยุคฺคานิ อฏฐปุริสปุคฺคลา
เอสภควเตาสาวกสํเฆา อาหุเนยฺเยา
ทาหุเนยฺเยา ทกฺขิเนยฺเยา อญฺชลิกรณิเยา
อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ เลากสฺสาติ๚๛
๏ อตฺถิอิมสฺมึกาเย เกสา โลมา นขา ทนฺต ตโจ
มํสํ นหารู อฏฺฐิ อฏฺฐิมิญฺชํ รกฺกํ หทยํ ยกฺกนํ
กิโลมมกํ ปิหกํ ปพฺพาสํ อนฺตํ อนฺตํคุณํ อุทฺทริยํกริสํ
ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพโลหิตฺตํ เสโทเมโท อสฺสุรสฺสาเขเฬ
สิงฺฆานิกาลสฺสิกามตฺตํ มตฺถเกมตฺถ ลุงฺฆนฺติ๚๛ 
จบโองการมหาเถรตำแย

ธรรมจิต สวัสดี 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น