พหูไสยาสน์คาถา คาถาขุนแผนสะกดทัพ

พหูไสยาสน์คาถา  คาถาขุนแผนสะกดทัพ

๏โอมนิทรามหานิทรา สิทฺธิอากาสจเทวตา
สิทฺธิภุมฺมาจเคหานํ สิทฺธิยกฺขาจรกฺขสา
สิทฺธิอุฑฺธํอโธนรา อิตฺถีจ จกุมารา
จโคณามหึสา จคาวี จกุกฺกุตฺตา
จปกฺขิโน สตฺถาวิราโวจมุสฺสิโกโหติ
โสมาเสนาจเจตกา สพฺเพนิทฺราจนิทฺราจ
สพฺพอิตฺถีจเตโช สุจสมตฺถา สมตฺโถภเว
ทิพฺพมนฺตาจเตโชสุ สพฺเพชนา พหูชนา
อิตฺถีวา ปุริโสวา กุมาโรวา กุมารีวา
ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา ราชาวา
อคฺคมเหสีวา เสนาปตีวา สมณวา
พฺราหฺมณวา มหทฺทโณวา มาทิสฺวาปิยายนฺติ
พหูเยเสยฺยชินเนริตฺตนเยพุทฺธาสนฺติ
พหูชนานิทฺรา สพฺพมนุสสา เสยฺยาติฏฺฐนฺติ
พหูสพฺเพเทวตานิทฺรา เสยฺยาติฏฺฐนฺตินิทฺรา
สพฺพมนุสฺสา ปถมการาตรีคามเคหํ เสยฺยนิทฺรา
อาโป วาโย เตโช ปถวี อากาส สเวยฺยา
อารมฺมหทยํ สพฺเพชนานิทฺรามนุสฺสา
สมฺมตฺถา สมฺมตฺถา สพฺเพสมฺมตฺถาภเว ๚๛

ร่ายโองการมหาสะกด
๏ โอมสะกด มหาสะกด
สะกดด้วยพระเวทย์พพระมนต์
ทั้งผีและคนทนอยู่มิได้ 

ให้คลับคล้ายคลับคลา
ขอเดชคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์
จงลงมาช่วยให้งวยงงหลงหลับ
โอมระงับ มหาระงับ
ให้ระงับทั้งอินทั้งพรหมพระยายมราช
นะกูจะประกาศฝูงเทวาเทโว
โมกูจะประกาศฝูงผีเรือนให้เลื่อนหลุด
พุทกูจะประกาศฝูงคนในใต้หล้า
ทากูจะประกาศฝูงสุนัขย่อมทนอยู่มิได้ให้ระสายระส่ำ
โอมระงับสาระพัดระงับ ระงับทั้งดิน ระงับทั้งฟ้า
ระงับสาระพัดครอบระงับสวาหะ ๚๛

ร่ายโองการมหาระงับ
๏โอมระงับมหาระงับ หลับสิ้นทั้งบ้าน 
โอมชิดมหาชิด โอมปิดมหาปิด 
สิทธิสวาหับ อัทธะกาเลนะโอนะทา 
นะปิดตา โมปิดใจ พุทปิดปาก ธาปิดหู 
ยะหลับนิ่งอยู่ ฆเฏสิ กิงกะระณัง ฆะเฏสิ 
พระอะระหังปิดตัง พุทธะชานามิ ชานามิ ๚๛ 

๏ โอมระงับมหาระงับ 
กูจะระงับเชิงระโดย
กรูจะระงับพื้นกรม
กรูจะระงับพระยมและพระพรหม
กรูจะระงับทั้งพระนครลงกา
กรูจะระงับเทพยดาแลมนุษย์
กรูจะระงับทั้งพระสมุทรแลสาคร
กรูจะระงับทั้งพระนครไชยศรี
กรูจะระงับทั้งผีครูแลผีหมอ
กรูจะระงับทั้งหญิงแลชาย
กรูจะระงับทั้งคนไข้แลผอมเหลือง
มิให้เลื่องลือทั้งจักวาฬ
โอมระงับ หหาระงับ
โอมแหน่ง มหาแหน่ง
โอมแข็ง มหาแข็ง คือกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้น มันตราตรึง
โอมแหน่ง มรึงอย่าได้ออกปากกรูได้
โอมเทาเทา เนาเนาเหงาง่วงงวยงนสวาหับ หลับหลับสวาโหม ๚๛

1 ความคิดเห็น: