ตั้งนะโมถอยหลัง และ นะโมถอด

ตั้งนะโมถอยหลัง และนะโมถอด
       ก่อนจะเรียนรู้คาถานี้ควรเข้าใจบทนะโมให้ถูกต้องในบทความ “บทนมัสการพระพุทธเจ้า (ตั้ง นะโม ให้ถูก)” เนื่องจากคาถาข้างต้นเป็นคาถาถอยหลังของบทนมัสการพระพุทธเจ้า ใช้บทนโมนี้เป็นคีย์กุญแจหลักในการซ่อนกลบท อีกที่ยังเป็นคาถาที่ใช้หักล้างอาคมแก่กล้าได้อย่างชะงักนักแล
คาถานโม “นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ”
แยกเป็นกลบทได้ว่า “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”
กลบทถอยหลัง ๔ ชั้น จนได้นะโมถอยหลัง
เมื่อถอยหลัง หนึ่งชั้น
                     “โมนะสะตัส คะภะโตวะ ระอะโตหะ มาสัมพุทสัมสะธัส”
เมื่อถอยหลัง สองชั้น
                     “สะตัสโมนะ โตวะคะภะ พุทสัมสะธัสมาสัม โตหะระอะ”
เมื่อถอยหลัง สามชั้น
                     “โตหะระอะ สะธัสพุทสัมมาสัม สะตัสโมนะ โตวะคะภะ”
เมื่อถอยหลัง สี่ชั้น
                     “สะธัสพุทสัมมาสัม โตหะระอะ โตวะคะภะ สะตัสโมนะ”
สุทธิได้คาถานะโมถอยหลัง
                     สะธัสพุทสัมมาสัม โตหะระอะ โตวะคะภะ สะตัส โมนะ


       เป็นที่รู้กันว่า นะโมถอยหลัง ใช้ในการป้องกันถอดถอนอำนาจคุณไสย์ บางตำราว่าใช้ได้ ๑๐๘ สารพัดวิธีแล้วแต่จะมีปัญญาจำหรือท่องกลับหลังไปได้ นะโมถอยหลังนี้นิยมตั้งกัน ๓ จบเช่นเดียวกับตั้งนะโม บางครั้งการตั้งนะโมถอยหลังก็ใช้ควบคุมภูตผีและพรายหุ่นพยนต์มีให้กำแหงทำร้ายผู้คุมหรือป้องกันผีสางทำร้าย แล้วแต่เจตนาของผู้ตั้งนะโมถอยหลังจะใช้ในทางไหน  


นะโมถอด
“นะโมตัสสะ ภควะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สะธัสพุทสัมมา สัมโต หะระอะโต วะคะภะ สะตัสโมนะ
วะมาตัสสะ ธัสสะสัมโม อะพุทภะโต นะโตสัมสะ หะสะ
พะสัมโม วะโตธัสสะ อะมานะคะ อะพุทตัสโต สัมสะหะ
สะสะโตโต พุทโธคะระมา สะสะโตโต พุทโธคะระมาสะ
ตัสคะอะโตสัมสะ ตัสคะอะโตสัมสะ ตัสคะอะโตสัมสะ
โมสะคะโต ระโตมาพุทสะ โมสะคะโตระโตมาพุทสะ
นะโมตัสสะ สะธัสพุท สัมพะคะวะโต มาสัมโตหะ
อะระหะ ระอะโตวะสัมมาสัมพุทธ คะภะตัสสะ ธัสสะโมนะ "
นะโมถอดนี้ ใช้แก้สารพัดแก้ เช่นเดียวกับนะโมถอยหลังที่มีคุณทางการแก้เป็นหลักใหญ่

1 ความคิดเห็น:

  1. ยอดมากคับเพิ่งเคยเห็นกันได้ทุกอย่างน่าท่องจำไว้

    ตอบกลับลบ