โองการอัญเชิญบูรพาจารย์

โองการอัญเชิญบูรพาจารย์
ร่าย
โอม บังคมปฐมบูรพาจารย์ ผู้ทรงประสาทการศิลปะวิทยา
เป็นอาภรณ์ประดับภพ             สบพุทธิปัญญาอเนกชน 
ดลระลึกตรึกชอบ                    ก่อปอร์ปคุณสุนทรีย์ 
ทวีหิริโอตตัปปะ                     อุตสาหะการเรียน
พากเพียรกระบวนช่าง             รอบรู้ทุกอย่างเชี่ยวชาญ  
วิทยาการรุ่งไพโรจน์               สำเร็จประโยชน์เพราะพระบารมีฯ
ข้าขออัญชลีบังคมบาท   อดิศรราชพรหมธาดา  
ทั้งอัครชายาสุรัสวดี ธำรงคัมภีร์อักษรศาสตร์ดุริยางค์ฯ
ข้านบองค์ทรงสุบรรณเหิรนภางค์คือนารายณ์   หัตถุ์ขวาซ้ายทั้งสี่
ทรงตรีคทาจักรสังข์   บังลังก์อนันตนาคราช   พร้อมลักษมีอนงค์นาถภควดีฯ
ข้านบองค์มเหศวรศุลีศรีคีรินทร์ไกรลาส   ประทานศาสตร์เจ็ดประการ
พื้นฐานก่อนสัมมาอาชีวะ   พร้อมอัคระชายาอุมาเทวีฯ
ข้านบองค์คณบดีคชมุขนาถ   ทรงมุสิกอาสน์อลังการ  
ประหารอุปสรรคสรรพพินาศ   ประสาธน์ศิลปะนานาฯ
ข้านบมหาเทวาจารย์หัตถกิจ   คือองค์พระวิษณุกรม  
หัตถ์สดำทรงผึ่ง   เป็นหนึ่งงานสถาปนา   ล้วนโอฬาร์เลิศตระการฯ
ข้านมัสการคุรุเทวะพระพฤหัสบดี   ทรงประสิทธิ์ศรีศิลปะวิทยา
มีอรรถพจนาสั่งสอน   พ้นมืดมนกลับชัลวาลย์ฯ

ขอปวงคุรุเทวาบูรพาจารย์   โปรดประทานสวัสดิมงคล
พูลผลไปทั่วอาณาจักร์   บริรักษ์ประชาราษฎร์นิราสทุกข์
องค์พระประมุขนิรัติศัยยืนยิ่ง   เป็นมิ่งเป็นขวัญ   ตราบนิรันดร์   โสตถิเทอญฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น