“อวยพรคำฉันท์” บทมงคลจักรวาลน้อย

“อวยพรคำฉันท์” บทมงคลจักรวาลน้อย

ด้วยบุญด้วยกุศล                   ผลาผลทั้งปวงนี้
อานิสงค์สัมฤทธิ์มี                ณ วาทะที่อวยพร
โรคามิกลายกล่ำ                    ภัยระย่ำจงห่างหาย
ทั้งพิบัติอุปทวาย                   อันตรายจงห่างไกล
นิมิตเคราะห์ลางร้าย             จงมลายดับสูญ
เศร้าโศกาอาดูร                      จงสูญสิ้นสิ่งจัญไร
เสนียดจงบำราศ                    จงพินาศขาดสลาย
ปลอดภัยทั้งใจกาย                สิ่งชั่วร้ายกลายเป็นดี
อัปมงคลวินาศสิ้น                 ความราคินมิหมองหม่น
หายไปในบัดดล                    อวมงคลจงฉิบหายไป
อริร้ายบ่พาลพบ                     สยบไพรีจงพินาศ
พ้นภัยหมดอาฆาต                 พยาบาทบ่บีฑา
บ่มีอุบาทว์ใด                         บ่กวนใจบ่เวรา
สิ้นทุกข์หมดโศกา                หมดปัญหามารังควาน
อุปสรรคอย่าขัดขวาง            มิกีดทางทุกสิ่งอัน
กาลกิณีทุกสิ่งนั้น                  สลายพลันในทันใด
ชำนะแลสำเร็จ                       เงินทองเพชรทรัพย์หฤหรรษ์
สมบัติมากบริภัณฑ์              จงสุขสันต์ทุกวันคืน
สิริพร่างอายุยืน                      วรรณะชื่นสีสดใส
สุขสวัสดิ์พร้อมโชคชัย         กายและใจเปี่ยมพลัง
ความเจริญแลยศถา               จงก้าวหน้าที่การงาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อภิบาล              บริวารมีมากมาย
เป็นที่รักเคารพนับถือ           จิตใจซื่อสัตย์สะอาด
รับทรัพย์อยู่มิขาด                  เฉลียวฉลาดปัญญาดี
ผู้ใหญ่เห็นเป็นเอ็นดู             ช่วยค้ำชูอุปถัมภ์
จงเจริญในทางธรรม             พร้อมหนุนนำทางโลกเดิน
ทำดีให้ได้ดี                            ทันท่วงทีใจประสงค์
ปรารถนาด้วยใจจง               จิตมั่นคงในความดี
ปรารถนาสิ่งอันใด                สมดังใจสิ่งใดปอง
ผลบุญล้นเนื่องนอง              สิ่งใดปองสมดังใจ
ธรรมจิตประพันธ์                 กล่าวคำฉันท์ผูกกลอนไว้
ด้วยจตุรพิธพรชัย                  บริบูรณ์ในปณิธาน ฯ

๏ สพฺเพ เต โรคา สพฺเพ เต ภยา
สพฺเพ เต อนฺตรายา สพฺเพ เต อุปทฺทวา
สพฺเพ เต ทุนฺนิมิตฺ สพฺเพ เต สินสฺสนฺตุ
อายุวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโก สิริวฑฺฒโก ยสวฑฺฒโก
พลวฑฺฒโก วณฺณวฑฺฒโก สุขวฑฺฒโก โหตุ สพฺพทา
๏ ทุกฺขโรคภยา เวรา โสกา สตฺตุ อุปทฺทวา
อเนกา อนฺตรายาปิ วินสฺสนฺตุ จ เตชสา
ชยสิทฺธิ ธนํ ลาภํ โสตฺถิ ภาคฺยํ สุขํ พลํ
สิริ อายุ จ วณฺโณ จ โภคํ วุฑฺฒี จ ย สวา
สตวสฺสา จ อายู จ ชีวสิทฺธี ภวนฺตุ เต
๏ ภวตุ สพฺพมงฺคลํ รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา สพฺพพุทฺธานุภาเวน
สพฺพธมฺมานุภาเวน สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต ฯ

ธรรมจิต สวัสดี 

# อวยพรคำฉันท์ ยังมีอีกยาว ตามโอกาสพิเศษต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น