ร่ายปะฉันท์ ธรรมทาส ธรรมจิต สวัสดี

ร่ายปะฉันท์ ธรรมทาส ธรรมจิต สวัสดีอัญขยมอุดมกรรณ์ ปณิธานธรรม จงกลนีบริบาล
ภักษาพุทธศาสน์สาน บรมโพธิกาล ราวีการณ์บ่มิบีฑา
พุทธะวจนอลังการ อเนกธัมมะพิศาล พิสดารเสถียรโคลงกลอน
สระสโรธรอมร ธเลืองฤๅขจร ชำนิบวรนิรันดร์เทอญ ฯ

ปณิธานการอุดมณ์               ธัมม์เหมาะสมสรวงรักษา

ประพันธ์เฉกเสกกลอนมา    ไว้วาจาวางวาดธรรม
ขอดำรงทรงพระคุณ              พุทธะหนุน ณ บุญญา
ข้าขอรับสดับมา                      เพื่อภักษาพระธรรมองค์
ธรรมจิต จิตธรรมา                  ขอเป็นข้าทาสแห่งธรรม
สวัสดีมีสุขนำ                           พุทธธรรมนำดวงใจ
ขอรับใช้องค์พุทธะ                 เสียสละจิตตนนี้
หยั่งพินิจจิตธรรมมี                 สดุดีพระกิจติคุณ
ขยายความตามพินิจ                ด้วยดวงจิตด้วยกมล
เขียนเป็นกลอนสอนคำคม     บ่สั่งสมระดมนิวรณ์
ดุจอมรจงกลนี                          สโรธธี ณ บาททรง
ใต้พื้นฐานการณ์พระองค์       ข้าขอปลงเป็นธุลี
คงดำเนินสรรเสริญธรรม       พร้อมหนุนนำชาวประชา
จิตข้าเป็นเช่นธรรมมา            สัจจ์วาจาวาทะกลอน
อยู่เป็นทาสของธรรมมะ        จนชนะมวลหมู่มาร
ด้วยทรงจิตธรรมกาจญ์           รักษาศานส์กาลนิรันดร์  ฯ
                                               ธรรมจิต สวัสดี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น